Arbosite FNV Bondgenoten: handhaving arbowet

0

Wetten zijn er om nageleefd te worden. Althans zo zou het moeten zijn.
Iedereen weet dat het in de praktijk vaak anders toegaat, en dat vele wetten in meerdere of minder mate met voeten worden getreden. Dat geldt bijvoorbeeld voor wegenverkeerswet en belastingwetgeving, maar ook – en velen weten dat – voor de arbowetgeving. Temeer daar voor veel werkgevers goede arbeidsomstabdigheden jammer genoeg nog steeds geen hoge prioriteit hebben.

Om te zorgen dat wetten wel worden nageleefd, en wetsovertreders op te sporen en te straffen, heeft de overheid wetshandhavers ingesteld.

Voor de handhaving van de arbowetgeving is in de meeste gevallen de Arbeidsinspectie verantwoordelijk. Niet altijd, soms – bijvoorbeeld voor het wegvervoer – is die verantwoordelijkheid gedelegeerd aan een andere overheidsinstantie.

De Arbeidsinspectie is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van wet- en regelgeving door werkgevers en werknemers en het uitvoeren van regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden, de Kernenergiewet, de arbeidsmarkt (met inbegrip van illegale tewerkstelling van vreemdelingen en bevordering van arbeidsdeelname door minderheden), arbeidsverhoudingen (met inbegrip van arbeidstijden en arbeidsvoorwaarden) en de sociale verzekeringen voor zover het verplichte deelname aan pensioenverplichtingen betreft.

De Arbeidsinspectie is belast met het opsporen van strafbare feiten, het toetsen van voorgenomen wet- en regelgeving op handhaafbaarheid en uitvoerbaarheid, het verzamelen van beleidsrelevante informatie en het adviseren van beleidsdirecties daarover.

De Arbeidsinspectie heeft een centrale vestiging in Den Haag en zes regiokantoren: Noord (Groningen), Oost (Arnhem), Zuid (Roermond), Midden (Utrecht), Zuidwest (Rotterdam) en Noordwest (Amsterdam).

Vakbonden, werkgevers, ondernemingsraden en werknemers kunnen een klacht bij de Arbeidsinspectie indienen. Hoe dat gaat is te lezen in een speciale brochure over dit onderwerp. (zie ook rechterkolom)

De arbeidsinspectie is bevoegd bij overtredingen van de arbowet boetes op te leggen. Hierover is op deze site de nodige informatie te vinden.

De Arbeidsinspectie treedt ook op als er een arbeidsongeval is gebeurd. Een werkgever is op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht ernstige arbeidsongevallen direct te melden aan de Arbeidsinspectie. In veel gevallen zal de Arbeidsinspectie daarop een onderzoek instellen. Als slachtoffer of nabestaande kunt u schade als gevolg van het ongeval verhalen op degene die daarvoor aansprakelijk is. Daarbij kunt u gebruik maken van de bevindingen van de Arbeidsinspectie.

Ook over dit onderwerp is een aparte brochure uitgebracht door het Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid (zie ook rechterkolom)

Naast onderzoek naar aanleiding van klachten, kent de Arbeidsinspectie ook zogenaamde inspectieprojecten. In 2001-2002 betreft het hier o.a. een inspectieproject in de Aardolie-, Chemische-, Kunststof- en Rubberindustrie (ACKR).