Onveiligheid spoort niet: directietoezeggingen aan OR

0

Laatste update: 10 december 2001

Bron: NSR Directie, 21 december 2001

Hieronder de tekst van de brief die NS-directeur Döbken op 21/12/2001 aan de Ondernemingsraad heeft doen toekomen:

Beste collega’s,

In het kader van de Kwaliteit van de Arbeid en de dienstverlening heeft de Directie NS Reizigers onderstaande besluiten genomen.

1. Werk naar mensen
Context De behoefte en bezetting conducteurs op vooral de standplaatsen Amsterdam, Utrecht, Alkmaar en Amersfoort (brede Randstad) zijn niet in evenwicht; er zijn forse tekorten. De tekorten zijn dermate groot dat: a) de treindienst niet betrouwbaar kan worden uitgevoerd en

b) er geen ruimte is voor TWO, opleiding en redelijke snipperverlofverstrekking.

Het is, gegeven de huidige arbeidsmarktontwikkeling in de brede Randstad, niet te verwachten dat de huidige personeelstekorten hc’s binnen een scope van 2 jaar in te lopen zijn. Buiten de brede Randstad is de arbeidsmarkt gunstiger. Besluit
De Directie NS Reizigers besluit, gegeven de arbeidsmarktontwikkeling, werk te verschuiven van de brede Randstad naar de periferie (vooralsnog te beperken tot NoordOost) per 7 april 2002.
Consequenties
1) verplaatsing van A-treinen naar NoordOost 2) extra werkdruk in NoordOost

3) extra werven in NoordOost

2. Standplaats Leiden
Context Het oprichten van een nieuwe standplaats te Leiden heeft een negatief effect op de Kwaliteit van de Arbeid en de financiële voordelen zijn discutabel. Besluit De Directie NS Reizigers besluit om niet over te gaan tot het oprichten van de nieuwe standplaats Leiden.Consequenties
Het werk van Leiden blijft in Den Haag.

3. RandstadRail
Context In 2006 zal een nieuwe onderneming de uitvoering van de huidige Zoetermeer-/Hofpleinlijn van NS hebben overgenomen. We willen nu al maximale zekerheid bieden aan betrokken collega’s. Besluit De Directie NS Reizigers heeft besloten dat: · de huidige bepaling in arbeidsovereenkomsten dat collega’s verplicht worden om mee te gaan naar de nieuwe onderneming, wordt geschrapt. · in overleg met het NOC Randstad Zuid, betrokken bonden en de nieuwe onderneming gepoogd zal worden een zodanige constructie te maken, die garandeert dat collega’s hun arbeidsovereenkomst bij de NS kunnen behouden. Dit onder de voorwaarde dat zij bereid zijn om gedurende enige tijd werkzaamheden bij de nieuw op te richten onderneming te verrichten. Consequenties
Alle collega’s in Den Haag en Rotterdam wordt gevraagd mee te werken aan de oplossing van dit werkgelegenheidsvraagstuk.

4. Zomerdienstregeling
Context In de zomermaanden willen onze collega’s graag verlof opnemen. Gedurende dezelfde maanden vraagt de markt minder vervoer.

Besluit

De Directie NS Reizigers besluit tot structurele invoering van een zomerdienstregeling na overleg met consumentenorganisaties. Consequenties
De mogelijkheden tot het opnemen van verlof gedurende de zomer-/schoolvakanties wordt veilig gesteld.

5. Spoorwegveiligheid
Context Iedere twijfel over hoe wordt omgegaan met meldingen in het kader van spoorwegveiligheid, moet worden weggenomen.

Besluit

De Directie NS Reizigers besluit een landelijk meldingspunt in te richten voor deze meldingen, waarbij de vertrouwelijkheid van de meldingen wordt gegarandeerd. Consequenties
Per 1 februari 2002 ligt een plan voor de inrichting van dit meldingspunt klaar

6. Heerlen
Context Er wordt onvoldoende gebruik gemaakt van de kennis en het vakmanschap van de managers en medewerkers die verantwoordelijk zijn bij de inzet van het personeel én het laten rijden van de treinen.Besluit
De Directie NS Reizigers besluit dat de personeelsinzet te Heerlen, gegeven het werkpakket Heerlen, plaats zal vinden door het lokale management in samenspraak met haar medewerkers. Daarbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 1) een veilig vertrekproces en een veilige reis moet gegarandeerd blijven. 2) de huidige formatie blijft gehandhaafd. 3) overige organisatie-onderdelen mogen geen last hebben van de keuzes die te Heerlen gemaakt worden. Dit gebeurt in overleg met betrokken medezeggenschapsorganen. 4) gezien het gebrek aan ervaring met deze wijze van werken beperken we ons in eerste instantie tot de standplaats Heerlen. Consequenties
Een beter resultaat onder andere op het niveau van de sociale veiligheid.

7. Transportbesturing
Context De Transportbesturingsorganisatie is nieuw. Gezien de splitsingen in ons bedrijf is ook de complexiteit van de transportbesturing toegenomen. Hierdoor is het belang van onderlinge communicatie essentieel.

Besluit

De Directie NS Reizigers besluit om: ·Aan de Regelcentra worden 48 fte’s toegevoegd. de huidige telefooncentrales op de Regelcentra worden op korte termijn vervangen, conform de wensen van de medewerkers en het management. rechtstreeks contact tussen BMP en machinist via Telerail mogelijk te maken. Ze heeft daartoe de opdracht uitgezet om dit in samenwerking met RVL en RIB vorm te geven. aanvullende maatregelen zijn nodig. Consequenties
Door extra capaciteit en betere communicatie wordt een deel van de huidige problematiek opgelost.

8. KLPD op stations
Context Hoofdconducteurs voelen zich onvoldoende ondersteund, met name bij het benaderen van (agressieve) zwartrijders.

Besluit

De Directie NS Reizigers besluit deze ondersteuning aan te vullen met behulp van, op de stations aanwezige collega’s. Dit na overleg, en in samenwerking met de KLPD. Een eerste initiatief wordt genomen in netwerk NoordOost. Consequenties
Aan collega’s wordt gevraagd een bijdrage te leveren aan het veiligheidsgevoel van hc’s.

9. Vullen PBT’s
Context Door arbeidsmarktproblemen met name in de Randstad, lukt het daar niet om op korte termijn de PBT’s gevuld te krijgen.

Besluit

De Directie NS Reizigers besluit: · om gegeven de instroom van conducteurs en treinsurveillanten de verdeling tussen DTP-en PBT-inzet meer in evenwicht te brengen. · PBT-capaciteit NoordOost tijdelijk uit te breiden en in te zetten op Lelystad en de Schiphollijn. Consequenties 1) door extra aandacht voor sociale veiligheid duurt het langer voordat de personeelsbezetting op treinen in Randstad, optimaal is.

2) van de collega’s in NoordOost wordt een extra flexibele inzet gevraagd.

Met vriendelijke groet,
namens de Directie NS Reizigers

Nol Döbken