basispagina

0

1. Definities

Fysieke belasting:

 • de door een werknemer in verband met de arbeid in te nemen werkhouding, daarbij inbegrepen zitten of staan
 • de uit te voeren bewegingen of uit te oefenen krachten, onder meer bestaande uit het tillen, neerzetten, duwen, trekken, dragen of op een andere wijze verplaatsen of ondersteunen van een of meer lasten.

Tillen:

 • het verticaal, handmatig verplaatsen van lasten.

Duwen en trekken:

 • het handmatig in beweging brengen
  en verplaatsen van een last over langere afstand
 • waarbij het lichaam zich in dezelfde richting beweegt als de last
 • zonder dat de last gedragen wordt
 • waarbij de afzetkracht en beweging door benen en voeten worden geleverd
  (Bron: interne handhavingsinstructie Arbeidsinspectie, 2003).

2. Doelvoorschrift

De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

De werkgever is verplicht de arbeid zo te organiseren dat de wettelijke gezondheidskundige grenswaarden voor fysieke belasting niet overschreden worden.

De werkgever is verplicht de arbeid zo te organiseren dat de werknemer het maximaal tilgewicht behorend bij de betreffende tilhandeling niet overschrijdt.

De werkgever is verplicht de arbeid zo te organiseren dat de werknemer de wettelijke grenswaarden voor duwen en trekken, overeenkomend met de betreffende werksituatie, niet overschrijdt.

3. Meten en beoordelen van het risico

 • het meten beoordelen van tilsituaties dient te gebeuren volgens de NIOSH-methode
 • het meten en beoordelen van duw- en treksituaties dient gte gebeuren volgens de methode die is vastgelegd in de instructie “Fysieke belasting: Duwen en trekken” van de Arbeidsinspectie

4. Grenswaarde tillen

 • Bij het handmatig tillen van zware lasten dient het maximum van 23 kilo in optimale omstandigheden niet overschreden te worden
 • De bij de concrete tilsituatie behorende grenswaarde dient bepaald te worden met behulp van de NIOSH-methode, waarbij de daaruit resulterende tilindex 1 of kleiner dan 1 dient te zijn

5. Grenswaarden duwen en trekken

 • het maximale gewicht van te duwen of te trekken lasten in horizontale richting op wielen bedraagt 400 kilo
 • de maximale benodigde kracht om een last duwend in beweging te brengen mag de volgende grenswaarden niet overschrijden: 30 kilo onder optimale omstandigheden (lage frequentie, korte afstand) en 14 kilo onder minder optimale omstandigheden (hoge frequentie, lange afstand)
 • de maximale benodigde kracht om een last duwend in beweging te houden mag de volgende grenswaarden niet overschrijden: 20 kilo onder optimale omstandigheden (lage frequentie, korte afstand) en 6 kilo onder minder optimale omstandigheden (hoge frequentie, lange afstand)
 • de maximale benodigde kracht om een last tekkend in beweging te brengen mag de volgende grenswaarden niet overschrijden: max. 20 kilo over max. 2 meter, maximaal 12 maal per uur en max. 20 kilo over maximaal 8 meter bij een frequentie van maximaal 1 keer per 8 uur