Arbo- en milieu rondzendlijst FNV Bondgenoten

0
knop1_vgwm-7033335

Let op: Vanwege technische problemen is de rondzendlijst van FNV Bondgenoten – bedoeld voor vakbondskaderleden en bestuurders – voorlopig buiten werking. Op deze pagina’s melden wij wanneer de lijst weer funktioneert

FNV Bondgenoten heeft speciaal voor vakbondskaderleden en bondsbestuurders een digitaal forum voor discussies en informatie-uitwisseling over arbeidsomstandigheden en milieu.
Op deze pagina is informatie opgenomen over:

Wil je deelnemen aan deze lijst? Een mailtje aan de webmaster van deze site, met de vermelding ‘deelnemen aan vgwm diskussielijst’ is genoeg om de toelatingsprocedure (dat klinkt zwaarder dan het is) in gang te zetten. Het gaat allemaal nog sneller als u direkt de verderop genoemde gegevens mee-mailt.

Deelnemen aan diskussies, berichten verzenden, vragen stellen enz. doe je vervolgens via het lijstadres: [email protected]

Opzeggen is ook simpel: een mailtje aan [email protected] met in het tekstgedeelte de tekst: unsubscribe [email protected]
Niets anders toevoegen aan de tekst!

Arbo-diskussieforum van de vakcentrale FNV

Tot voort kort beschikte ook de vakcentrale FNV over een dergelijke rondzendlijst, genaamd arbo-mil. Tegelijk met de nieuwe internet-site van de FNV is deze lijst vervangen door een arbo E-group. Meer informatie over deze lijst elders op deze site.

 

Doelgroep [email protected] mailing list
Deze VGWM mailing list (dit betekent zoiets als rondzendlijst) is in 1997 door de vroegere Industriebond FNV opgezet voor kaderleden van de bond die aktief zijn op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. De lijst is momenteel bedoeld voor kaderleden en bestuurders van FNV Bondgenoten, die aktief zijn of willen zijn op het gebied van Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu.

FNV Bondgenoten wil haar leden zo goed mogelijk ondersteunen bij het oplossen van arbo en milieuproblemen in het bedrijf door gebruik te maken van elkaars kennis en ervaring. Het motto is: leden helpen leden.

Is deze extra service nodig? FNV-Bondgenoten organiseert toch al studiedagen, thema-avonden en trainingen en brengt handboeken en brochures uit op arbo- en milieugebied?
Inderdaad, maar voor velen is dat niet genoeg. Persoonlijke ondersteuning en wederzijds advies is wat men wil. Antwoorden van collega’s die precies dezelfde problemen hebben gehad en een goede oplossing weten. Heeft je werkgever gelijk als hij zegt dat iets geen gezondheidsproblemen oplevert. Heeft de Arbodienst gelijk als deze stelt dat iets de beste oplossing geeft? Steun aan elkaar geven en die zelf ook ontvangen. Het gevoel krijgen dat je met velen toch meer kunt en wat sterker staat.

Daarnaast zou FNV Bondgenoten overigens ook nooit in staat zijn op al die specifieke vragen het juiste antwoord te geven. Daar hebben we eenvoudigweg niet voldoende mensen voor. Gelukkig hoeft dat ook niet want onze kaderleden hebben veel kennis en ervaring die ze aan elkaar beschikbaar kunnen stellen.
Met de nieuwe technologische ontwikkelingen kun je dat nu ook in de praktijk brengen.

Doel [email protected] mailing list
Deze mailing list is opgericht om informatie te verstrekken over alle mogelijke arbo- en bedrijfsmilieu-onderwerpen die voor onze leden in bedrijven, instellingen en andere arbeidsorganisaties van belang kunnen zijn. Uitgangspunt is dat de deelnemers geen professionals zijn. Vragen en antwoorden moeten daarom zo mogelijk eenvoudig geformuleerd worden. Het staat iedereen vrij elk willekeurig arbo- en bedrijfsmilieu-probleem aan te kaarten.

Naarmate het aantal deelnemers toeneemt zal de kans dat iemand een antwoord weet te geven op uw vraag toenemen. Het kan bijvoorbeeld gaan om vragen naar ervaringen met oplossingen voor tilproblemen, gezondheidsrisico’s van een bepaald chemisch produkt, hoe vanuit een VGW(M)-commissie van de OR iets handig aangepakt kan worden, vragen naar ervaringen met de aanpak van stressproblemen in een specifiek bedrijf, etc. of functies etc..

Gebruiksvoorschriften [email protected] mailing list (‘nettiquette’)

 • Deelname aan de mailing list vindt uitsluitend op basis van vrijwilligheid plaats.
 • De opvattingen die worden gepresenteerd hoeven niet overeen te stemmen met officieel FNV-Bondgenoten beleid. De bond past geen censuur toe en is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die worden uitgewisseld.
 • Op verzoeken van deelnemers proberen andere deelnemers zoveel mogelijk in te gaan. Deelnemers kunnen zich niet beroepen op een recht van antwoord vanuit de bond zelf. Deze beperking moet aangebracht worden omdat de mogelijkheden om op individuele verzoeken in te gaan beperkt zijn vanwege de beschikbare personele bezetting. Bovendien is het juist de bedoeling dat leden elkaar helpen via deze mailing list. Waarschijnlijk zullen deelnemende medewerkers van FNV Bondgenoten wel geregeld aangeven waar bepaalde informatie of antwoorden het beste gevonden kunnen worden.
 • Berichten (e-mail) die door deelnemers aan de lijst worden gezonden moeten gerelateerd zijn aan arbeidsomstandigheden of bedrijfsmilieu- problemen
 • Via de mailing list mag geen commercie worden bedreven. Wel is het toegestaan om de deelnemers te wijzen op produkten die voor hen van belang kunnen zijn, gezien de discussies die in de abo-mil mailing list plaats vinden. Deze informatie moet echter zeer beknopt zijn en niet meer dan een aankondiging en korte aanduiding bevatten. Het bedrijven van reclame is niet toegestaan. Het verzenden van uitgebreidere informatie is slechts mogelijk op verzoek van de deelnemers of de list-owner (beheerder van deze mailing list). Bij eventuele onduidelijkheden hierover beslist de list-owner.
 • Berichten dienen kort en bondig te worden geformuleerd, zodat de verbindingstijd van deelnemers niet langer behoeft te zijn dan noodzakelijk is.
 • Berichten zijn “to the point” en in fatsoenlijke taal opgesteld. Uiteraard bestaat begrip voor emotionele reakties bij ongevallen of andere voorvallen waarin werknemers ernstig benadeeld worden.
 • Deelnemers hechten aan hun berichten geen andere bestanden (grote tekstbestanden, software en andere binaire bestanden), ook wel attachments genoemd. Voor zover deelnemers daar behoefte aan hebben worden dergelijke bestanden op verzoek rechtstreeks aan de emailadressen van de deelnemers gezonden.
 • De abo-mil mailing list is niet opgezet voor het indienen van officiele verzoeken aan de FNV. Deze kunnen over het algemeen beter via de reguliere kanalen bij uw eigen bond ingediend worden. De reden hiervoor is dat de meeste bonden nog niet zover zijn dat alle afdelingen en medewerkers toegang hebben tot e-mail-mogelijkheden. Wellicht dat dit later wel mogelijk wordt.
 • De list-owner, ofwel beheerder van de [email protected] mailing list, heeft het recht om deelnemers die zich niet houden aan de gebruiksvoorschriften hierop te wijzen. Wanneer een deelnemer zich na een waarschuwing van de list-owner niet aan de gebruiksvoorschriften houdt, heeft de list-owner het recht om deze de toegang tot de mailing list te ontzeggen. In situaties waarin de gebruiksvoorschriften niet voorzien of waarin twijfel over de juiste interpretatie kan bestaan, beslist de list-owner. Over dergelijke besluiten van de list-owner kunt u slechts in beroep gaan bij uw bondsbestuur.
 • De list-owner, ofwel beheerder van deze mailing list, is Jan Verhagen. Hij is adviseur arbeidsomstandigheden bij de FNV-Bondgenoten. Eventuele vragen over het functioneren van de [email protected] mailing list kunt u aan hem richten door een bericht te zenden aan: [email protected] Alleen op deze manier kunnen uw antwoorden behandeld worden.
  Door de aard van de werkzaamheden die hij voor de bond verricht zal het niet altijd mogelijk zijn per omgaande antwoord te geven.
 • De [email protected] mailing list is eerst en vooral opgezet voor kaderleden van FNV-Bondgenoten.
 • Van deelnemers wordt verwacht dat hun werk niet te zeer verbonden is met een werkgeversfunctie. Dit criterium is noodzakelijk om deelnemende FNV-leden het gevoel te geven dat zij zich vrij kunnen uiten.
 • Verzoeken tot deelname moeten gezonden worden aan [email protected] Om in aanmerking te komen voor deelname dienen bij dit verzoek een aantal gegevens worden meegezonden, die vermeld staan in de paragraaf “Hoe kan ik lid worden van [email protected]”.

Hoe kan ik lid worden van de VGWM rondzendlijst ?
Om te kunnen beoordelen of iemand voldoet aan de voorwaarden voor deelname zijn een aantal gegevens nodig die per e-mail gezonden moeten worden aan [email protected]

 • Voornaam en achternaam;
 • Telefoonnumer waar men bereikbaar is;
 • Lidmaatschapsnummer;
 • Welke specifieke kennis of ervaring men heeft op Arbo-milieu-gebied;
 • Bedrijf, instelling etc., waar men werkzaam is (indien men geen arbeidsrelatie heeft, dit graag aangeven);
 • Welke functie men bij een bedrijf, instelling, etc., vervult.

Indien je aan de voorwaarden voor deelname voldoet krijg je automatisch bericht dat je bent toegelaten tot [email protected] In dat geval word er verwacht dat je je kort aan de deelnemers presenteert door in elk geval bovenstaande gegevens te vermelden. Indien je niet wordt toegelaten krijg je over de reden daarvan bericht.

Hierover kun je niet in discussie gaan met de list-owner.

Arbo- en Milieu-informatie op de FNV-Bondgenoten server

Voor degenen die gebruik kunnen maken van een world wide web browser, is bij FNV Bondgenoten de nodige informatie over arbeidsomstandigheden en bedrijfsmilieuaangelegenheden te vinden. Surf daarvoor naar de arbosite van FNV Bondgenoten: http://www.arbobondgenoten.nl

Commando’s die toepasbaar zijn
Het programma dat voor de [email protected] mailing list wordt gebruikt is Brent Chapman’s “Majordomo” mailing list manager.

In onderstaande beschrijving zijn items tussen vierkante haken, ofwel [ ]’s optioneel. Wanneer u zo’n item gebruikt moet u de [ ]’s weglaten.

Onderstaande commandos’ moet u zenden aan [email protected]

Wat waar invullen?

bij vult u in: [email protected]

bij vult u in: uw eigen e-mailadres

subscribe []
Subscribe yourself (or if specified) to the named
Schrijf uzelf (of indien gespecificeerd) in voor de genoemde

unsubscribe []
Unsubscribe yourself (or if specified) from the named
Schrijf uzelf (of indien gespecificeerd) uit voor de genoemde

get
Get a file related to
Haal een bestand dat gerelateerd is aan

index
Return an index of files you can “get” for
Stuur een index van de bestanden die te maken hebben met de

which []
Find out which lists you (or if specified) are on
Zoek uit op welke lists u (of indien gespecificeerd) ingeschreven bent

who
Find out who is on the named
Zoek uit wie is ingeschreven op genoemde

info
Retrieve the general introductory information for the named
Haal de algemene welkomst informatie over de genoemde

lists
Show the lists served by this Majordomo server.
Toon de lists die worden verzorgd door deze Majordomo server.

help
Retrieve this message.
Haal deze informatie op.

end
Stop processing commands (useful if your mailer adds a signature).
Stop het verwerken van commando’s vanaf hier (noodzakelijk wanneer uw e-mail programma een zogenaamde signature ofwel handtekening meezendt)

Commando’s moeten in de “body” van het email bericht worden opgenomen en verzonden aan: [email protected]
Commando’s in de “Subject:” regel worden NIET verwerkt.

Als je een vraag of probleem heeft over het gebruik van de [email protected] mailing list, gelieve dan contact op te nemen met: [email protected]