Arbosite FNV Bondgenoten

0

Werknemers zijn verzekerd voor de Ziektewet (ZW), maar deze wet geeft nog maar in een klein aantal situaties recht op een uitkering. Normaal gesproken is uw werkgever verplicht uw loon door te betalen als u ziek bent. Eindigt uw contract tijdens uw ziekte, dan valt u vanaf dat moment onder de Ziektewet. Bent u langer dan 2 jaar ziek, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Ziekteperioden die elkaar opvolgen met een onderbreking korter dan vier weken, worden bij elkaar opgeteld. Bijvoorbeeld: Kees is op 1 juni 2001 ziek geworden; op 2 januari 2002 gaat hij weer aan het werk. 20 Januari wordt hij weer ziek. Omdat de periode waarin hij arbeidsongeschikt was, korter dan vier weken is, worden de ziekteperioden ervoor en erna bij elkaar opgeteld om tot de maximale periode van – inmiddels – 104 weken te komen.

Hoeveel loon ?
Uw werkgever moet 70 procent van het loon tot een bepaald maximum doorbetalen, maar minimaal het minimumloon. Op grond van een cao of andere arbeidsovereenkomst kan zijn vastgelegd dat u uw volledige loon krijgt doorbetaald.

Second opinion
Vindt uw werkgever dat u niet ziek (meer) bent maar bent u het daar niet mee eens, dan is er sprake van een conflict. De werkgever mag dan de loondoorbetaling opschorten. U kunt aan UWV (Uitvoering Werknemersverzekeringen) om een ‘second opinion’ vragen. UWV stelt vervolgens vast of u wel of niet ziek bent. Een second opinion kan ook aangevraagd worden als er onenigheid bestaat over het wel al dan niet passend zijn van het aangeboden werk.

Acceptatie ander werk
Bent u tijdens uw ziekte in staat tot ander passend werk, dan zult u dit moeten accepteren. Weigert u dit, dan mag uw werkgever op zijn beurt weigeren om uw loon door te betalen. U kunt zelfs verplicht worden werk in een ander bedrijf te aanvaarden. UWV moet daar wel toestemming voor geven.

Recht op een Ziektewetuitkering
De Ziektewet geeft een werknemer die door ziekte of ongeval niet in staat is zijn werk te doen en die geen recht heeft op loondoorbetaling van een werkgever, recht op ziekengeld. Verzekerd voor de Ziektewet zijn werknemers, uitzendkrachten, ontvangers van een WW-uitkering, onder bepaalde voorwaarden vertegenwoordigers, thuiswerkers, musici en artiesten en stagiairs die een beloning ontvangen. U bent niet verzekerd voor de Ziektewet als u op minder dan drie dagen in dezelfde particuliere huishouding werkt, of directeur-grootaandeelhouder bent.

Ziekengeld Als u geen recht heeft op loondoorbetaling door een werkgever, dan heeft u bij ziekte recht op ziekengeld. Om een paar situaties te noemen: – u werkt als uitzendkracht – u wordt ontslagen in de proeftijd – u werkt als thuiswerker, musici of artiest – u ontvangt een WW-uitkering

– u bent vrijwillig verzekerd voor de Ziektewet.

Verder kunt u ziekengeld krijgen bij faillissement van de werkgever, als u een orgaandonatie ondergaat, of als u als arbeidsgehandicapte aan de slag gaat (in de eerste 5 jaar waarin u werkt).

Bron: site FNV Bondgenoten – www.bondgenoten.nl