Veelgestelde vragen

0

Artikel 3.1.a:

“tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd moet de werkgever de arbeid zodanig organiseren dat daarvan geen nadelige invloed uitgaat

op de veiligheid en de gezondheid van de werknemer;”

Een structureel te hoge werkdruk leidt op den duur tot – soms ernstige – gezondheidsklachten. Daarnaast is te hoge werkdruk een sterk RSI-bevorderende faktor. Artikel 3.1.c.:

“de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud moeten zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd aan de persoonlijke

eigenschappen van werknemers zijn aangepast”

Uit de Memorie van Toelichting bij artikel 3.1.c:

“Het onderdeel c … dat de inrichting van de arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd moeten zijn aangepast aan de persoonlijke eigenschappen van werknemers. Daarmee wordt beoogd dat de arbeid in meerderlei opzicht, waaronder ook ergonomisch, aangepast dient te zijn aan de belastbaarheid van mensen en dat met de verschei-denheid aan persoonlijke eigenschappen van mensen rekening wordt gehouden.
Zo is in algemene zin ook aangeduid dat de algemene zorgplicht van de werkgever zich dient uit te strekken tot de risico’s van werkstress door onder- of overbelasting. “

Artikel 3.1d:

“arbeid waarbij het tempo op een zodanige wijze wordt beheerst dat de werknemer zelf verhinderd wordt het tempo van de arbeid te beïnvloeden, moeten, zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, worden vermeden;”

Elke werkgever is op grond van artikel 5 arbowet verplicht de risico’s voor veiligheid, gezondheid en welzijn schriftelijk in kaart te brengen in een zogenaamde Risico Inventarisatie en Evaluatie. In dat dokument hoort in elk geval ook een inschatting van de werkdruk te staan. Dat kan niet met de natte vinger gebeuren, want deze risico inventarisatie moet worden goedgekeurd door een gecertificeerde arbodienst. Bovendien heeft het de instemming van de Ondernemingsraad nodig en heeft elke werknemer recht op inzage. Deel van die Risico Inventarisatie en Evaluatie is dat de werkgever, als de werkdruk als ‘te hoog’ wordt aangemerkt ook verplicht is maatregelen te treffen om de werkdruk omlaag te brengen. (artikel 5 arbowet)