Veelgestelde vragen: ontslag wegens RSI?

0

Laatste update 3 mei 2002

Een werkneemster doet al jaren achtereen hetzelfde tikwerk. Totdat ze last krijgt van RSI. Het bedrijf weigert haar werkplek aan te passen en meer afwisseling in haar werk te brengen. “Er is voor jou geen plaats meer, neem maar ontslag”, zo lijkt de boodschap van de werkgever. De bedrijfsarts stuurt haar ziek naar huis. Hij kan verder ook niets ondernemen, beweert hij. Kan dat zomaar?

Nee, dat kan niet zomaar. De werkgever is volgens de Arbowet verplicht om het werk aan te passen, zodat er geen gevaar is voor rsi. En wordt iemand onverhoopt toch ziek van zijn werk, dan is de werkgever verplicht binnen 6 weken een probleemanalyse door de arbodienst uit te laten voeren, zodat hij binnen 8 weken een plan kan maken wat er kan gebeuren om de werknemer te reintegreren. Dit plan dient hij te bespreken met de werknemer.

Bij het opstellen van zo’n plan, maar ook bij de uitvoering en evaluatie daarvan, laat de werkgever zich dus bijstaan door de arbodienst. Het plan van aanpak voor reïntegratie moet verder in overleg met de werknemer worden opgesteld, door beide partijen worden uitgevoerd, en periodiek worden geëvalueerd . De bedrijfsarts laat overigens in deze kwestie ook een steekje vallen. Hij kan weliswaar de werkgever niet dwingen tot maatregelen, maar hem wel wijzen op zijn verantwoordelijkheid en de gevolgen van zijn handelen. Zijn arbodienst is verder als het goed is nauw betrokken geweest bij de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE), die elk bedrijf verplicht moet opstellen. Daarin staan de risicovolle werksituaties beschreven, alsmede de maatregelen die het bedrijf zal nemen om de veiligheid en gezondheid van de werknemers te waarborgen. De bedrijfsarts had al in een eerder stadium met de werkgever om de tafel kunnen gaan zitten om de arbeidssituatie van betrokken werkneemster te bespreken. Zit u ook in zo’n situatie? Neem dan eerst contact op met de Ondernemingsraad (als die er is). Die kan de nalatigheid bij de werkgever onder de neus wrijven en eventueel de Arbeidsinspectie inschakelen. U mag overigens ook zelf contact opnemen met de Arbeidsinspectie. Leg voor uzelf een dossier aan, waarin u alle stukken en brieven bewaart. Schakel in een vroeg stadium FNV Ledenservice in. Hoe eerder ondersteuning, hoe meer kans dat de zaak nog rechtgetrokken wordt.

Leidt de RSI-zaak tot inkomensschade door WAO of ontslag, dan kunt u zich melden bij FNV Bureau Beroepsziekten. Dit bureau kan zonodig een schadeclaim bij de werkgever indienen.