Arbosite FNV Bondgenoten

0

Ja, die zijn er. Zonder compleet te zijn kan aan de volgende wetten worden gedacht die iets regelen/voorschrijven inzake arbeidsomstandigheden:

  • de Arbeidstijdenwet: alle voorschriften die betrekking hebben op werk- en rusttijden van werknemers zijn hierin opgenomen.
  • de Wet op de Ondernemingsraden (WOR): de OR/VGW-commissie/personeelsvertegenwoordiging heeft een belangrijke rol binnen de Arbowet, maar de rechten die het medezeggenschapsorgaan in zijn algemeenheid heeft staan in de WOR. Bijvoorbeeld: hoe een OR een VGW-commissie in het leven kan roepen of wanneer de OR instemmingsrecht heeft.
  • de Wet op de gevaarlijke werktuigen (WGW): de WGW regelt de produktveiligheid. Bijvoorbeeld: wie moet op een produkt de CE-markering aanbrengen en wie is verantwoordelijk voor de gebruiksaanwijzing bij een produkt.
  • de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS): De WMS biedt bijvoorbeeld de wettelijke grondslag voor de verplichting om veiligheidsinformatiebladen te maken.
  • de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS): Voor de verschillende vormen van transport geeft deze wet voorschriften. Te denken valt aan etiketteringsvoorschriften.
  • het Bouwbesluit: geeft voorschriften over de gezonde en veilige inrichting van gebouwen
  • het complex wetten rond verzuim en WAO (WULBZ, Wet REA, Veterde Poortwachter) regelt allerlei zaken rond ziekte en arbeidsongeschiktheid, en heeft veel raakvlakken met de arbeidsomstandighedenwetgeving
  • het Burgerlijk Wetboek regelt de zorgplicht van de werkgever op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een werkgever die tekort heeft geschoten in zijn zorgplicht, bijvoorbeeld doordat u gezondheidsschade heeft opgelopen door het werken met gevaarlijke stoffen, kan door een werknemer aansprakelijk worden gesteld

(Tekst deels overgenomen van TNO Arbeid/www.arbo.nl)