Arbosite FNV Bondgenoten

0

Wat zegt de arbowet?

De aanpak van ongewenst gedrag maakt deel uit van het arbeidsomstandighedenbeleid. In de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 4 lid 2) staat dat de werkgever een beleid met betrekking tot agressie, geweld en sexuele intimidatie moet voeren. Als hij dat niet doet, is hij strafbaar. De arbeidsinspectie kan de werkgever die geen beleid voert zelf een boete geven voor deze overtreding. Het voorkomen van ongewenst gedrag en het te voeren beleid zullen dus aan de orde moeten komen in de documenten die het arbobeleid vaststellen. Een ondernemingsraad kan nagaan of het probleem wordt besproken in de Risico-inventarisatie, waarin alle knelpunten op het gebied van arbeidsomstandigheden zijn opgesomd, of in het jaarlijkse ‘Plan van aanpak’. Wanneer het niet wordt besproken, kan de OR beleid afdwingen op basis van de Arbowet. Daarnaast zijn er Periodieke Arbeids Gezondheidskundige Onderzoeken (PAGO), die in het bedrijf gehouden moeten worden. In zo’n onderzoek moeten vragen opgenomen zijn over ongewenst gedrag. In de praktijk zullen individuele werknemers die slachtoffer zijn zich ziek melden als het niet langer gaat. In zo’n geval geldt ontslagbescherming. Het is natuurlijk beter om het probleem eerder aan te kaarten bij een bedrijfsarts op het arbo-spreekuur. Een andere mogelijkheid is dat de werknemer een vertrouwensinspecteur van de Arbeidsinspectie in de regio inschakelt. Deze kan verdere stappen nemen.

Wanneer een slachtoffer lid is van de FNV Bondgenoten, kan de bond adviseren en ondersteunen.

(Uit de brochure: Ik stond erbij en ik keek ernaar van FNV Bondgenoten)
.