Wat doet de vakbond voor betere arbeidsomstandigheden?

0
gezond_werk_goed_geregeld_110pix-7412592

11/10/2006

WAARSCHUWING VOORAF:
Dit is een vrij lange pagina. Maar hij is niet volledig. Want de vakbond doet meer voor goede arbeidsomstandigheden en milieu dan je denkt. Al die aktiviteiten kosten geld, veel geld. Dat wordt voor het grootste deel betaald door onze 500.000 leden. Toch is dat niet genoeg . Want er moet nog erg veel verbeteren!
Draag ook een steentje bij! Word nu lid.

 • Regering en Kamer zijn in Nederland verantwoordelijk voor wetgeving. De vakbond onderhoudt regelmatig kontakt met bewindslieden en tweede kamerleden over belangrijke arbo-onderwerpen.
  Mede daaraan is het b.v. te danken dat de negatieve gevolgen van de zoveelste “deregulering” van de arbowet beperkt blijven.
  Toch kan de wetgeving op het gebied van veilig en gezond werken beter, veel beter, en bovendien een stuk eenvoudiger. Om dat te bereiken heeft de bond leden nodig, veel leden!
 • Adviesorganen als Stichting van de Arbeid en SER spelen een uiterst belangrijke adviserende rol in het wetgevingsproces. In beide organen stelt de bond regelmatig het onderwerp arbeidsomstandigheden aan de orde. De FNV en FNV Bondgenoten zijn onder andere uiterst aktief in de commissie arbeidsomstandigheden van de SER en in de subcommissie MAC-waarden van diezelfde SER.

De handhaving van arbowetten en arboregels gebeurt door de Arbeidsinspectie. FNV Bondgenoten heeft regelmatige kontakten met de Arbeidsinspectie op ‘hoog’ en ‘laag’ niveau, om ervaringen en suggesties uit te wisselen, maar ook om problemen aan de orde te stellen waar (kader)leden in hun bedrijf tegenaan gelopen zijn. Bijvoorbeeld: de bescherming van privacy (geheimhouding) van leden die misstanden melden bij de Arbeidsinspectie. Wanneer nodig kan de bond aan de Arbeidsinspectie vragen om een onderzoek in te stellen naar arbeidsomstandigheden in een bedrijf.

Na het stuklopen van de onderhandelingen over een arboconvenant in de metaal is FNV Bondgenoten de aktie ‘heavy metal unplugged’ gestart. Een onderdeel daarvan was het verzamelen van meldingen over misstanden op laswerkplekkken, verkeerd werken met oplosmiddelen en te zware lichamelijke belasting. Meldingen zijn doorgegeven aan de Arbeidinspectie, die ze heeft verwerkt in het eigen handhavingsproject.

Jammer genoeg staan veilig en gezond werken nog altijd niet in alle bedrijven bovenaan de agenda. En sommige schrijnende problemen komen onvoldoende aan bod. Dan gaat de bond aan de bel hangen. Voorbeelden?

 • publikaties in de vorm van boeken en brochures. Daaronder ‘ de bijbel’ van elke arbo-aktieve werknemer: het Jaarboek Arbeidsomstandigheden (samen met FNV Formaat en Uitgeverij Kluwer)
 • één van de meest uitgebreide arbo-internetsites in Nederland…deze site
 • veel aandacht voor arbeidsomstandigheden in het ledenblad FNV Magazine, en in het blad voor vakbondskaderleden (onze onschatbare vrijwilligers in de bedrijven), B-Kader
 • de arbotelefoon, voor advies over veilig en gezond werk, in de eerste plaats bedoeld voor kaderleden en leden van medezeggenschapsorganen (Ondernemingsraad en Personeelsvertegenwoordiging)
 • FNV Ledenservice, voor individuele informatie, advies en daadwerkelijke (juridische) ondersteuning voor uw arbeidssituatie, uitkering, bereikbaar via de Klantenservice van FNV Bondgenoten: 0900-9690.
Sectorafspraken ‘Gezond werken’
 • in veel CAO’s worden afspraken gemaakt over verbetering van arbeidsomstandigheden (b.v. het streven naar minder werkdruk, het aanpakken van RSI). Bij het formuleren van voorstellen voor nieuwe CAO’s is het hoofdstuk ‘arbeidsomstandigheden’ voor CAO-onderhandelaars een vast onderdeel
 • in de jaren 2003-2006 lopen de meeste arboconvenanten af. Om te zorgen dat de geboekte resultaten niet verloren gaan, én om een vervolg te geven aan de sectorafspraken over veilig en gezond werken wacht FNV Bondgenoten de komende jaren een stevige klus: het verankeren van de gemaakte afspraken in (arbo)-CAO’s.
 • de recente wijzigingen van de arbowet brengen veel nieuwe uitdagingen mee voor de vakbond: zorgen voor goede, heldere en bruikbare arbocatalogi, branche-instrumenten om risico’s te inventariseren enz.
Hulpmiddelen en ‘arbo-gereedschap

De bond is steeds bezig met het ontwikkelen van nieuwe hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden door laden, kaderleden, leden van Ondernemingsraden, maar ook door anderen. Hulpmiddelen bij het tot stand brengen van veilige en gezonde werkplekken. Wat dacht je van:

En nog veel meer.

Ondersteuning kaderleden en medezeggenschapsorganen

Vakbondskaderleden en medezeggenschapsorganen hebben bij de bond een streepje voor. Dit zijn de mensen die in de bedrijven – daar waar het gebeurt – aktief bezig zijn met het vaak moeizame en langzaam verlopende ‘gevecht’ voor betere arbeidsomstandigheden. Daar kunnen ze alle mogelijke steun bij gebruiken. Zoals:

 • VGWM-platforms om ervaringen uit te wisselen in bedrijfsgroepen en regio’s
 • een advies- en informatietelefoon in de vorm van de arbotelefoon
 • meepraten over het arbo- en milieubeleid van de bond in Beleids Overleg Platforms
 • (gratis) informatie in de vorm van boeken en brochures
 • elke maand 2 bladzijden arbo en milieu in ‘B-Kader’
 • de arbo-nieuwsbrief voor vakbondskaderleden
 • VGWM-scholing in de regio
 • Scholing voor ORen en VGWM-commissies via FNV Formaat . Deze scholing is ook voor niet leden, en vindt plaats in het kader van de scholingsrechten van de Wet op de Ondernemingsraden. Betaling van die scholing gebeurt door de werkgever

FNV Bondgenoten streeft naar goede arbeidsomstandigheden. Een werksituatie waar je niet ziek van wordt. Toch overkomt het nog steeds veel mensen: een beroepsziekte. Van OPS tot stoflongen en RSI. Daarom bestaat sinds 2000 FNV Bureau Beroepsziekten. Om te helpen bij (bijvoorbeeld) het indienen van een schadeclaim bij de vroegere werkgever

pijltop-6930306

bron-9106710