Zwangerschap van a tot z: l – m -n

0

laatste update:9 januari 2006

Langdurend zorgverlof: zie Zorgverlof Langdurend

pijltop-4153235

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Melden zwangerschap en verlof

Je hebt wettelijk de plicht om uiterlijk drie maanden voor de bevalling aan je werkgever te melden dat je zwanger bent. Hij heeft dan nog tijd om een uitkering aan te vragen en vervanging te regelen. Soms is vroegtijdig melden verstandig. Werkgevers zijn verplicht je binnen twee weken na melding voor te lichten over de risico’s voor jou tijdens je werk.

Uiterlijk drie weken van tevoren ben je verplicht om aan te geven wanneer je je zwangerschapsverlof in wilt laten gaan. Dat is heel kort om nog goede vervanging te regelen. Als je al eerder weet wanneer je wilt stoppen, meld dat dan zo snel mogelijk.

pijltop-4153235

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Minder werken

Er zijn meerdere manieren om minder te gaan werken:

Op grond van de Wet Aanpassing Arbeidsduur, in de volksmond heet deze wet ook wel de Deeltijdwet, kan je een verzoek indienen bij je werkgever om minder uren te gaan werken. Zie ook: Wet Aanpassing Arbeidsduur

Mensen met kinderen kunnen aanspraak maken op ouderschapsverlof. Dat is een wettelijk recht. Dit betekent dat, ook al is er niets in de CAO geregeld, de werknemer recht heeft op ouderschapsverlof.

Zie ook: Ouderschapsverlof

Stoppen met werken is ook een optie als je een kind krijgt. Een aantal zaken zijn hierbij wel van belang om te weten: namelijk op het moment dat je zelf besluit te stoppen met werken, heb je geen recht op inkomen uit een uitkering.

Dit in tegenstelling tot de situatie waarin je door de werkgever wordt ontslagen, dan heb je wel recht op een werkloosheidsuitkering.

Daarnaast geldt voor het gezinsinkomen ook dat het je behoorlijk wat gaat schelen. Juist om geen definitieve keus te maken op dit moment, zou je kunnen overleggen met je werkgever of er mogelijkheden zijn om een periode van onbetaald verlof te krijgen, of bespreek de mogelijkheden om minder te werken.

Kies je er toch voor om je dienstverband te beëindigen, realiseer je dan wel dat het, als je een tijdje niet gewerkt hebt, lastiger is om weer een leuke baan te vinden.

Een periode van verlof zonder loon kan voor werknemers zeer aantrekkelijk zijn. Het is echter geen recht om aanspraak te maken op deze vorm van verlof. In overleg met de werkgever kan je proberen om een afspraak te maken om onbetaald verlof te genieten.

Als de verlofperiode niet langer dan 18 maanden duurt, dan zijn er geen gevolgen voor de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheid (WAO) of de Werkloosheidswet (WW). 

Je normaal geldende arbeidspatroon blijft uitgangspunt voor de vaststelling van het recht op een uitkering. Een periode van verlof wordt er als het ware tussenuit geknipt en telt niet mee voor het vaststellen van een recht. 

De levensloopregeling is een mogelijkheid om uit je brutoloon te sparen om perioden van (deels) onbetaald verlof te financieren.

Per jaar mag je maximaal 12% van je brutoloon sparen en in totaal mag het gespaarde bedrag niet meer zijn dan 210% van je totale jaarsalaris. Het sparen voor een levensloopregeling is fiscaal vriendelijk sparen voor verlof.

De levensloopregeling is een regeling die door de werkgever aangeboden kan worden, maar als werknemer kan je ook zelf via een bank of een verzekeraar aan een levensloopregeling deelnemen.

In overleg met de FNV is in een aantal CAO’s een afspraak gemaakt over een CAO à la carte systeem. Een dergelijk systeem biedt werknemers o.a. de mogelijkheid om per kalenderjaar vrije dagen te kopen van de werkgever. Ook is het mogelijk om vrije dagen te verkopen. Om tijdelijk iets minder uren te werken zou het kopen van dagen een optie kunnen zijn.

Voor informatie over een regeling in jouw bedrijf, kijk in het CAO-boekje!

Zie ook: Ontslag

pijltop-4153235

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Miskraam

Hoe vervelend ook, toch zijn er zaken die je moet weten als je zwangerschap eindigt met een miskraam.

Als je zwangerschap tijdens de eerste 24 weken vroegtijdig eindigt, dan kun je je via de gebruikelijke kanalen ziek melden. Je hebt dan recht op een uitkering in het kader van de Ziektewet.

Als je na 24 weken een miskraam of een doodgeboren kindje krijgt, heb je toch recht op tenminste tien weken bevallingsverlof. Als het nog niet lukt om daarna aan de slag te gaan, dan kun je je ziek melden in het kader van de regeling Verlengd Bevallingsverlof.

Zie ook: Verlengd bevallingsverlof

pijltop-4153235

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Nachtdienst

Een zwangere werkneemster (en tot zes maanden na de bevalling) kan niet verplicht worden tot het werken in de nachtdienst. Dit mag alleen als de werkgever aannemelijk kan maken dat dit redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden (Arbeidstijdenwet art.4.5).

Zie ook: Ploegendienst

pijltop-4153235

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Nuttige adressen

pijltop-4153235

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z