Zwangerschap van a tot z: k

0

laatste update:9 januari 2006

Kinderopvang

In Nederland bestaan drie vormen van kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar.

1. Dagopvang

Dagopvang is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar van ouders die werken of studeren. Een standaard kinderdagverblijf is van maandag tot en met vrijdag open van 8.00 tot 18.00 uur.

2. Kinderopvang bij een gastouder

Deze vorm van kinderopvang komt tot stand door tussenkomst van een gastouderbureau, wordt verzorgd door een ander dan de ouder/verzorger en behelst ten hoogste vier niet-eigen kinderen (gastouderopvang).

3. Kinderopvang in een ouderparticipatiecrèche

Dit zijn kinderdagverblijven, waar de ouders de opvang van de kinderen zelf doen, onbezoldigd.

Voor schoolgaande kinderen bestaat er de buitenschoolse opvang of naschoolse opvang: deze is bestemd voor kinderen die naar de basisschool gaan, dus van 4 jaar tot en met de leeftijd waarop zij de basisschool verlaten, meestal 12 jaar. De opvang vindt na schooltijd plaats en in de schoolvakanties de hele dag.

Naast deze vormen van opvang, is er ook opvang voor kinderen met een handicap, opvang buiten de standaard werktijden van 9- 5 uur (bijvoorbeeld opvang in de nacht) etc. Echter deze vormen van opvang zijn niet overal in Nederland beschikbaar.

Hoe vind je een geschikt kinderdagverblijf?

In de telefoongids van je gemeente kan je vast een aantal kinderdagverblijven vinden, bel gewoon een kinderdagverblijf op dat in de buurt is en vraag om een rondleiding. Informeer ook bij vrienden, vriendinnen, buren etcetera naar hun ervaringen. En meld vooral je kind snel aan, bij voorkeur bij meerdere kinderdagverblijven. Want helaas zijn er soms wachtlijsten.

Wat kost kinderopvang?

Een plaats in het kinderdagverblijf kost voor 1 dag rond € 255 per maand.

De kosten daarvan worden door de ouders, de overheid, en indien de werkgever een kinderopvangregeling kent, door de werkgever betaald. De wenselijke situatie is dat jouw werkgever en die van je partner gezamenlijk 1/3 de van de kosten kinderopvang vergoeden.
De resterende 2/3 e wordt dan gedeeltelijk vergoed door de overheid, echter de hoogte van de overheidsbijdrage is afhankelijk van het gezinsinkomen. Overigens geldt bij de vergoedingen kinderopvang dat als er meerdere kinderen binnen het gezin gebruik maken van de opvang, de kosten wel minder worden. De verrekening vindt plaats via de belasting, en dus niet via de kinderopvangaanbieder.  

Voorbeeld 1:

Een gezin, beide ouders werken, en beide werkgevers dragen voor 1/6 de bij aan de totale kosten kinderopvang. Eén kind in de kinderopvang (kinderdagverblijf) voor 2 dagen per week. Het gezinsinkomen is 45.000 € bruto.

Totale kosten kinderopvang 1e kind

Bijdrage van werkgever 1

Bijdrage van werkgever 2

Rijksbijdrage (afhankelijk van gezinsinkomen, 1e kind 42,5%)

Kosten voor de ouders

Voorbeeld 2:

Een gezin, beide ouders werken, en beide werkgevers dragen voor 1/6 de bij aan de totale kosten kinderopvang. Twee kinderen in de kinderopvang (kinderdagverblijf) voor 2 dagen per week. Het gezinsinkomen is 45.000 € bruto.

Voor de kinderopvangkosten voor het tweede kind, geldt dat de overheidsbijdrage een stuk hoger is!

Totale kosten kinderopvang 2e kind

Bijdrage van werkgever 1

Bijdrage van werkgever 2

Rijksbijdrage (afhankelijk van gezinsinkomen, 2e kind; 61,4% )

Kosten voor de ouders

Om na te gaan of jouw werkgever en die van je partner een bijdrage vergoeden, neem je contact op met je werkgever en die van je partner. Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, www.minszw.nl en www.belastingdienst.nl , kun je tabellen en rekenvoorbeelden vinden die je gebruikt om te berekenen, op grond van het belastbaar gezinsinkomen, wat de kosten zullen zijn voor jou als ouder voor de opvang van je kind.

Vraag altijd bij de aanbieder van de kinderopvang of zij kinderopvang aanbieden in de zin van de Wet Kinderopvang. Is de kinderopvang namelijk niet volgens de Wet Kinder­opvang, dan kom je als ouder niet in aanmerking voor de gedeeltelijke vergoeding van de opvangkosten. Eén van de criteria voor de Wet Kinderopvang is dat de vorm van kinderopvang erkend moet zijn door de GGD.

Heb je besloten je kind op te laten vangen in een kinderdagverblijf dan neem je de volgende stappen:

 1. Bepaal eerst hoeveel dagen en welke dagen je bij voorkeur opvang voor je kind zou willen.
 2. Schrijf je (nog niet geboren) kind in bij een kinderdagverblijf. Vaak is het zinvol om een kind op meerdere kinderdagverblijven in te schrijven.
 3. Bij de keus van het kinderdagverblijf moet je er rekening mee houden dat je (al dan niet samen met je partner) het kind moeten kunnen brengen en halen voor en na het werk. Een kinderdagverblijf in de buurt ligt dan het meest voor de hand.
 4. Bij je werkgever vraag je naar de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten. Kijk ook in de CAO en de personeelsregeling naar de afspraken die daarin staat. Het komt zeker in kleine bedrijven nogal eens voor dat de werkgever onvoldoende op de hoogte is van de bestaande afspraken. Zorg dat je weet waar je recht op hebt. Bij problemen of vragen neem je contact op met de vakbond die de afspraak in de CAO heeft vastgelegd.
 5. Zodra het kinderdagverblijf plek heeft, nemen zij contact met je op. Je ontvangt een contract van het kinderdagverblijf, hierin worden de afspraken voor de opvang vastgelegd. Het aantal dagen, de kosten, de ingangsdatum, de wijze van opzegging e.d. Ook worden er afspraken gemaakt voor het wennen in de crèche. Vaak begint het wennen in de periode dat je nog bevallingsverlof hebt.
 6. De kinderopvang is geregeld. Je kunt weer aan het werk. Dit betekent ook: thuis afspraken maken over het halen en brengen van je kind.
pijltop-3170135

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Kolven op de werkplek

In de Arbeidstijdenwet is geregeld dat je als werknemer recht hebt op het zogen van je kind of het kolven van moedermelk.

De wettekst luidt als volgt (Arbeidstijdenwet, voedingsrecht, art 4:8).

 1. Een vrouwelijke werknemer, die een borstkind voedt, heeft, indien zij de werkgever hiervan in kennis heeft gesteld, gedurende de eerste negen levensmaanden van dat kind het recht de arbeid te onderbreken ten einde in de nodige rust en afzondering haar kind te zogen dan wel de borst- voeding te kolven. De werkgever biedt haar daartoe de gelegenheid en stelt, waar nodig, een geschikte af te sluiten besloten ruimte ter beschikking.
 2. De onderbrekingen, bedoeld in het eerste lid, vinden plaats zo vaak en zo lang als nodig is doch bedragen gezamenlijk ten hoogste een vierde van de arbeidstijd per dienst. De vaststelling van het tijdstip en de duur van de onderbrekingen vindt plaats door de betrokken vrouwelijke werknemer na overleg met de werkgever.
 3. De duur van de onderbrekingen, bedoeld in dit artikel, gelden voor de toepassing van deze wet en de daarop berustende bepalingen als arbeidstijd, waarover de vrouwelijke werknemer haar aanspraak op het naar tijdruimte vastgesteld loon behoudt.
 4. Elk beding waarbij ten nadele van de vrouwelijke werknemer wordt afgeweken van dit artikel, is nietig.
pijltop-3170135

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Kortdurend zorgverlof:

zie Zorgverlof Kortdurend

pijltop-3170135

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Kraamverlof

Kraamverlof is recht op verlof dat je als partner hebt na de geboorte van je kind.Dat wil zeggen het aantal dagen dat je vrij bent van je werk. Ook wanneer de partners niet samenwonen, maar de partner het kind wel heeft erkend, bestaat het recht op kraamverlof. De partner vindt in de CAO die op hem of haar van toepassing is het aantal dagen kraamverlof waar hij recht op heeft. Is er in de CAO niets of niet alles vastgesteld, dan kan je bij de werkgever nog navragen of er een afspraak is gemaakt tussen de werkgever en ondernemingsraad over het kraamverlof.

Is er noch in de CAO, noch in een personeelsregeling een afspraak gemaakt over het aantal dagen kraamverlof, dan geldt de Wet Arbeid en Zorg en die regelt:

 • Kraamverlof geldt voor de partner (ook als die niet op hetzelfde adres woont, maar de partner wel het kind erkend heeft), twee werkdagen gedurende een tijdvak van vier weken op te nemen, met behoud van loon (exclusief onkostenvergoedingen).
 • Recht op verlof vanaf de eerste dag dat het kind feitelijk op hetzelfde adres als de moeder woont.
 • De werkgever mag het kraamverlof niet van het vakantietegoed aftrekken.
 • Het bijwonen van de bevalling valt onder calamiteitenverlof.

Pas op: Het kan zijn dat in de CAO of in de afspraak tussen de ondernemingsraad en de werkgever afwijkingen zijn ten opzichte van de wet. De afwijking (negatief of positief) geldt. Dat wil zeggen: eerst geldt de CAO of personeelsregeling en daarna pas de wet!

Zie ook: Partner

pijltop-3170135

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z