Zwangerschap van a tot z: c – d – e

0

laatste update:9 januari 2006

Calamiteitenverlof

Dit is het recht op kort verlof wanneer zich een calamiteit voordoet. Het is kort verlof voor werknemers die vanwege plotselinge onvoorziene problemen (ziek kind, ziekenhuisopname partner, andere calamiteiten) moeten verzuimen om het probleem op te lossen.

Er is een verschil tussen enerzijds calamiteitenverlof (recht om in onvoorziene situaties kort verlof op te nemen om zaken te regelen) en anderzijds zorgverlof (recht om zelf in onvoorziene situaties voor een ziek kind of zieke naaste te zorgen).

De werknemer heeft recht op (calamiteiten)verlof met behoud van loon voor een korte, naar billijkheid te berekenen tijd, wanneer hij zijn arbeid niet kan verrichten wegens:

  • zeer bijzondere persoonlijke omstandigheden (waaronder de bevalling van de partner);
  • een door wet of overheid, zonder geldelijke vergoeding, opgelegde verplichting, waarvan de vervulling niet in zijn vrije tijd kon plaatsvinden;
  • de uitoefening van het actief kiesrecht.

De wet Arbeid en Zorg regelt ook nog andere zaken omtrent calamiteitenverlof:

  • Meldingsverplichting: de werknemer meldt vooraf, of zo spoedig mogelijk, dat hij aanspraak maakt op calamiteitenverlof, onder opgave van reden.
  • Informatieverplichting: de werkgever kan achteraf van de werknemer verlangen dat hij aannemelijk maakt dat hij zijn arbeid niet heeft kunnen verrichten.
  • Loon: om te weten of je loon wordt doorbetaald moet je in je CAO kijken en nagaan wat hierover is geregeld door de werkgever met de ondernemingsraad. Is er niets afgesproken, dan wordt je loon gewoon doorbetaald.
  • Vakantiedagen: het kan zijn dat de uren of de dag die je nodig hebt voor het calamiteitenverlof wordt ingehouden van je vakantiesaldo. Dit mag alleen als dit in de CAO of in een personeelsregeling is afgesproken. Ook kan de werkgever hiervoor van jou instemming gevraagd hebben om deze verlofdagen aan te merken als vakantiedagen. Is dat allemaal niet het geval, dan geldt dat het calamiteitenverlof niet ten laste komt van de vakantiedagen.
  • De werknemer houdt ten minste recht op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen. De werknemer die slechts recht heeft op het wettelijk minimum aantal vakantiedagen, zal dus geen vakantiedagen kunnen “inleveren” als hij aanspraak maakt op het calamiteitenverlof!

Bestaat er in jouw organisatie recht op kortdurend zorgverlof?

Als er in jouw organisatie afspraken zijn gemaakt over kortdurend zorgverlof dan eindigt calamiteitenverlof na één dag en gaat over in recht op kortdurend zorgverlof.

Voorwaarde is dat de wettelijke regeling Kortdurend Zorgverlof in de betreffende organisatie van kracht is, en aan de voorwaarden gesteld in deze regeling wordt voldaan. Zie ook: Zorgverlof Kortdurend

pijltop-3214584

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

CANS: Zie RSI

pijltop-3214584

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

CAO

Een CAO is de afkorting voor Collectieve Arbeids Overeenkomst. Een CAO wordt afgesproken door sociale partners: de werkgevers- en de werknemersorganisaties (de vakbonden) en geldt voor werknemers in een bepaalde sector of bedrijf. In een CAO staan afspraken over de algemene arbeidsvoorwaarden die gelden voor de werknemers in de sector of het bedrijf. Je kunt denken aan lonen, functiebenamingen, overwerk­vergoedingen, vakantierechten, verlofrechten, werktijden, kinderopvangmogelijkheden, beschermende maatregelen voor de (zwangere) medewerkers op de werkplek en andere zaken.

De afspraken die in een CAO gemaakt zijn, gaan boven de wet. Dat betekent bijvoorbeeld dat als er afspraken zijn gemaakt over een langere verlofperiode, je werkgever zich daaraan moet houden.

Een CAO geldt voor alle werknemers, ongeacht of zij lid zijn van een vakbond. Natuurlijk geldt voor een vakbond, hoe meer leden er in een sector of bedrijf werkzaam zijn des te meer mogelijkheden er zijn om goede arbeidsvoorwaardelijke afspraken te maken.

Mocht je meer over de vakbond willen lezen, kijk dan ook eens op www.fnv.bondgenoten.nl. Wil je lid worden bel dan met klantenservice van FNV Bondgenoten (0900- 9690, € 0,10 per minuut).

Zie ook: FNV en FNV Bondgenoten

pijltop-3214584

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Deeltijdwerk

Zie: Minder werken en Wet Aanpassing Arbeidsduur

pijltop-3214584

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

Etiketten lezen

Zie: Gevaarlijke stoffen, Reprotoxische stoffen en Pesticiden

pijltop-3214584

Terug naar de inhoudsopgave van a tot z

bron-2798610