Werkdruk: vergelijking vragenlijsten

0
knop1_vgwm-6848672

Laatste update: 20 september 2002

Van de vergeleken ‘meetinstrumenten’ zijn er vier grotendeels gebaseerd op het verwerken van (soms uitgebreide) vragenlijsten. Wat vragen ze wel, en wat vragen ze niet? Een vergelijkend overzicht. De instrumenten van het HoofdBedrijfschap Detailhandel en de beide Universiteiten zijn in deze tabel niet meegenomen. Weliswaar werken ook zij met vragenlijsten, maar die vormen niet de kern van hun aanpak.

+/- = enige aandacht X= (veel) aandacht

QSW-FNV VBBA(*) Nova Weba MKB-FNV
KWANTITATIEVE GEGEVENS
Aantal ‘schalen’ (= reeksen vragen) 16 18(**) 15 14
Aantal vragen 78 173(**) 107 62
WERKDRUK
werktempo X X X X
werkhoeveelheid X X X X
tijdsdruk X X X X
werktijden/ pauzes X X X X
FUNKTIE-INHOUD
veelzijdigheid/ compleetheid funktie X
afwisseling in het werk X X X X-
moeilijkheidsgraad/ mentale belasting X X X
leermogelijkheden X X X X
zelfstandigheid in het werk/ regelmogelijkheden X X
RELATIES OP HET WERK
contactmogelijkheden +/- X
relatie met collega’s X
relatie met directe leiding X
BETROKKENHEID
inspraak en overleg X X X X
plezier in het werk X X
betrokkenheid bij de organisatie X X
PERSOONLIJKE GEVOLGEN WERKDRUK
herstelbehoefte (moeheid) X X X X
piekeren X
andere gezondheidsklachten X
ANDERE STRESSOREN
omgevingsfaktoren(lawaai e.d.) X
toekomstonzekerheid X
promotiekansen X
waardering voor het werk X X X/-
beloning van het werk X X
EMOTIONELE (b.v. agressie) EN LICHAMELIJKE BELASTING
emotionele belasting  X X X
lichamelijke belasting  X X X
STRESSOREN BUITEN HET WERK
leefgewoonten X
GEZONDHEIDSVRAGEN
medische behandelingen X
gezondheid algemeen X
ORGANISATIE-OORZAKEN WERKDRUK
werkplanning/ werkaanbod/personeelsplanning X +/- X
verstoringen in het werk/ onverwachte gebeurtenissen X +/-
taakvervulling leidinggevenden X X
invloed tijdelijk personeel/ uitzendkrachten X X
invloed automatisering X X
apparatuur en hulpmiddelen X X
opleiding personeel X X X
organisatiewijzigingen X X
kwaliteit van produkt/ dienst X    
informatievoorziening over en tijdens het werk X
tegenstrijdige opdrachten X
invloeden van buitenaf op het werkaanbod +/-

(*) Van de grote hoeveelheid VBBA-modules is gekeken naar de ‘VBBA-Kern’, de VBBA-Psychische vermoeidheid, VBBA-Algemene gezondheid en de Basisvragenlijst
(**)Voor het aantal schalen/ vragen zijn bovengenoemde modules exclusief de Basisvragenlijst geteld (vanwege de vele overlap). De basisvragenlijst zelf bevat 12 schalen met in totaal 116 vragen