Nova Weba

0

Nova Weba

Methode is ontwikkeld door TNO-Arbeid. Een verdere uitwerking van de Weba-methode. Weba staat voor ‘Welzijn bij de Arbeid’ en was als instrument vooral bedoeld om funktie-inhoud op ”compleetheid” te beoordelen, bekeken vanuit het gezichtspunt ‘welzijn bij de arbeid’.

Nova Weba is een door-ontwikkeling van de oude Weba-methode, en o.a. gericht op het in kaart brengen van werkdrukproblemen.

De methodiek is sterk geïnspireerd op de leer van de sociotechniek. De sociotechniek probeert productie- en dienstverleningsprocessen minder storingsgevoelig te maken door werknemers meer invloed te geven op het proces. Als de organisatie van het werk over minder schakels gaat en minder bureaucratisch verloopt, worden werknemers breder inzetbaar en kunnen zij storingen makkelijker het hoofd bieden. De NOVA-WEBA maakt onder anderen een welzijnsprofiel van functies en geeft suggesties op welke manier dit profiel verbeterd kan worden.

Het voordeel van de NOVA-WEBA ten opzichte van de VBBA is dat meer naar de organisatie van het werk wordt gekeken. Anderzijds is de gedachte dat bredere inzetbaarheid van werknemers altijd leidt tot minder werkdruk niet onomstreden. Critici menen dat brede inzetbaarheid de werkdruk juist kan verhogen.

Voornaamste voordelen:

  • methode wordt begeleid door een organisatie – TNO – met kennis van zaken
  • werkdruk-schaal in de vragenlijsten is identiek aan de VBBA-lijst
  • er wordt in bepaalde mate naar de organisatie van het werk gekeken
  • TNO vertaalt al in de beginfase de eigen methode waar mogelijk naar de specifieke sector- of bedrijfsproblematiek

Voornaamste nadelen:

  • methode hinkt soms nog teveel op twee gedachten: zowel werkdruk als funktie-inhoud worden bekeken: er zijn teveel (nodeloze) elementen van de oude Weba-methode behouden gebleven in Nova Weba.
  • de vooronderstelling dat brede inzetbaarheid en grote regelvrijheid werkdrukverlagend werken, is inmiddels omstreden
  • (wetenschappelijke) vraagstelling voor (niet-wetenschappelijke) deelnemers aan onderzoek niet altijd even helder
  • hogere kosten door noodzakelijke deskundige ondersteuning

Meer informatie: