Normen voor werkdruk?

0

knop1_vgwm-8099040

Nee, er zijn (nog) geen absolute normen voor een ‘te hoge werkdruk’.

Sommige instituten meten de mate waarin stresshormonen aanwezig zijn (urine, speeksel), de snelheid waarmee deze ‘in rust’ tot normale hoeveelheden terugkeren enz. Tot op zekere hoogte kunnen hierop adviezen worden gebaseerd en effekten van maatregelen ‘zichtbaar’ worden. Echter de hormoonspiegels van individuele personen zijn te verschillend om hier een duidelijke ‘norm’ op te baseren.

Andere methoden (VBBA) werken met ‘referentiebestanden’: de resultaten van een werdrukonderzoek in een bedrijf (of branche) worden vergeleken met de onderzoeksresultaten van een grote (soms landelijke) populatie. Dit geeft aan of de werkdruk in een bepaald bedrijf hoog of laag is in vergelijking met het ‘referentiebestand’. Maar omdat ook de werkdruk in het referentiebestand hoog kan zijn (en in Nederland volgens alle gegevens ook is) kan hierop geen ‘norm’ gebaseerd worden. Vergelijk het onderzoek ‘Werkstress in beeld’ blz.21(1999, M. van Veldhoven e.a., uitg SKB) : “de nullijn is dus geen normlijn”

Tot slot : het is zeer wel mogelijk een pragmatische ‘norm’ te hanteren, zoals onder andere in arboconvenanten wordt gedaan: dan is de ‘norm’ de resultante van het overleg- en onderhandelingsproces tussen betrokkenen, dan wel (mede) gericht op de overheidsdoelstelling om het aantal werknemers dat – op basis van onderzoek – kampt met een te hoge werkdruk in 5 jaar tijd met 10% omlaag te brengen.