Is werkdruk te meten?

0

knop1_vgwm-7002301

Ja. Ook al beweren sommigen het tegendeel.

Tegenstanders beweren dat de mate waarin werkdruk als ‘te hoog’ wordt ervaren van persoon tot persoon zo verschillend is, dat meten niet mogelijk is.

De stress die het gevolg is van te hoge werkdruk is te meten via de fysiologische (hormoon)metingen die een aantal universitaire instituten uitvoeren: daarin zijn bepaalde patronen duidelijk herkenbaar. Maar tegelijk is de hormoonspiegel van de één niet die van de ander, en is uit dit type metingen niet zoiets als een ‘maat voor werkdruk’ te herleiden.

Toch zijn betrouwbare, wetenschappelijk verantwoorde, werkdrukmetingen wel degelijk mogelijk. “Gewoon”, door een ‘belevingsvragenlijst’ (VBBA, FNV Quick Scan Werkdruk, Nova Weba,…). De resultaten van een dergelijke meting zijn voldoende betrouwbaar omdat – ondanks individuele verschillen – meestal 80% van een onderzoekspopulatie qua grenzen die aan de werkdruk gesteld kunnen worden binnen dezelfde ‘bandbreedte’ zit. Met daarbuiten natuurlijk een percentage ‘uitschieters’ naar boven en naar beneden.

Daarnaast worden individuele verschillen in belastbaarheid en ‘visie’ op te hoge werkdruk ‘gladgestreken’ als de onderzoeksgroep voldoende groot is. Het aantal van 25 personen wordt meestal gehanteerd als minimale groepsomvang voor een betrouwbaar vragenlijstonderzoek.

Een dergelijke meting wordt overigens betrouwbaarder naarmate ook het begrip ‘werkdruk’ beter omschreven en geobjektiveerd is. In dit opzicht scoren naar onze mening de FNV/ Kerckebosch(Quick Scan) en TNOArbeid (Nova Weba) het best.

Werkdruk meten in kleine groepen wordt moeilijker. Weliswaar zijn de bestaande instrumenten bruikbaar en zijn er ook speciaal voor het MKB ontwikkelde instrumenten (MKB-FNV en Hoofdbedrijfschap Detailhandel), maar de conclusies uit dergelijke onderzoeken zijn niet wetenschappelijk-objektief en soms doen ze de privacybescherming geweld aan (de groep is te klein). Toch kan een dergelijk onderzoek wel degelijk een goede basis zijn om een idee te krijgen hoe men tegen de werkdruk in het bedrijuf aankijkt, en daarmee ook als vertrekpunt voor het bespreken en aanpakken ervan