Arbosite FNV Bondgenoten

0

Voorkomen dat werknemers onnodig in de WAO terechtkomen: dat is de gedachte achter de Wet Verbetering Poortwachter. Dat betekent dat geprobeerd wordt te voorkomen dat een zieke werknemer langdurig ziek wordt. Door zowel de werkgever, als de werknemer en de arbodienst.

De spelregels

1. Wanneer het ernaar uitziet dat het ziekteverzuim lang zal duren, adviseert de arbodienst na zes weken ziekte over de mogelijkheden tot herstel en werkhervatting; 2. Op basis van dit advies, maakt de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak voor herstel en reïntegratie; 3. De werkgever legt dan een ‘ reintegratiedossier’ aan, waarin onder meer alle door werkgever en werknemer afgesproken activiteiten gericht op herstel en reïntegratie zijn vermeld; 4. Na dertien weken ziekte wordt het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) geïnformeerd over de ziekte; 5. In de achtste maand stelt de werkgever samen met de werknemer een reintegratieverslag op, ook weer aan de hand van het aangelegde dossier. In dit verslag meldt de werkgever de inspanningen die zijn gepleegd om de werknemer weer aan de slag te laten gaan. Het advies van de arbodienst wordt ook in dit verslag opgenomen. Dit verslag wordt uiterlijk twee weken voor de (uiterlijke datum van de ) WAO-aanvraag opgesteld; 6. UWV beoordeelt op basis van dit verslag of er door de werkgever en door de werknemer genoeg gedaan is om de werknemer te reïntegreren op het werk. Als dit niet het geval is, heeft dit voor zowel de werkgever als de werknemer gevolgen; 7. De werkgever of de werknemer kunnen ook een second opinion aanvragen bij UWV, wanneer een van beiden vindt dat de andere partij niet genoeg inspanningen heeft verricht;

8. De werkgever en werknemer kunnen UWV gezamenlijk verzoeken de wachttijd voor de WAO met maximaal een jaar te verlengen

Niet vrijblijvend De spelregels zijn niet vrijblijvend. Als uw werkgever bijvoorbeeld te weinig heeft gedaan om reïntegratie mogelijk te maken, wordt hij verplicht het loon nog maximaal een jaar door te betalen. Werkt uzelf niet of te weinig mee, dan kan de werkgever uw loon inhouden en als dat niet helpt zelfs een ontslagvergunning aanvragen bij de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening. Het niet of te weinig meewerken, kan ook leiden tot een lagere uitkering of – in het ergste geval- helemaal geen uitkering.

Bron: site FNV Bondgenoten – www.bondgenoten.nl