Arbosite FNV Bondgenoten

0

Sinds 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht. Deze wet moet leiden tot een snellere werkhervatting van zieke werknemers en een verminderende instroom in de WAO.

Maar wat houdt deze wet nu in? De Wet Verbetering Poortwachter houdt in dat werkgevers en werknemers vanaf 1 april 2002 zelf verantwoordelijk voor een snelle reïntegratie van zieke werknemers. Hieraan zijn voor beide partijen tal van voorschriften verbonden.

Wat betekent dit voor werknemers?
Volgens de Wet Verbetering Poortwachter móet een zieke werknemer meewerken aan zijn eigen reïntegratie. Dat betekent dat hij zich actief dient op te stellen en ook zelf initiatieven moet ontplooien om weer aan de slag te kunnen gaan, in plaats van af te wachten. Wie zelf met voorstellen komt, bijvoorbeeld over aanpassing van de werkplek, is in het voordeel. De werkgever moet dan met goede argumenten komen om het voorstel af te wijzen. Hier staat tegenover dat de werkgever ook de nodige verplichtingen heeft. Hij moet alles in het werk stellen om een ziek personeelslid zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen. Dit kan onder meer door inschakeling van de arbodienst of het reïntegratiebedrijf, of door de betreffende werknemer omscholing of een andere baan aan te bieden.

Leveren deze inspanningen geen succes op, dan vormt de WAO-aanvraag het sluitstuk van deze procedure. Die volgt na 20 maanden ziekte, en moet vergezeld gaan van een verslag waarin de werkgever én de werknemer aangeven wat zij wanneer in de voorliggende periode hebben gedaan om de zieke aan het werk te helpen. Dit verslag noemt men een reïntegratieverslag. Met ingang van 1 januari 2006 zal waarschijnlijk de nieuwe Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) worden ingevoerd. Deze zal de huidige WAO vervangen. Klik hier voor meer informatie over Wet WIA .

Rechten en tips

* U heeft tijdens het eerste jaar van uw ziekte minimaal recht op doorbetaling van 70% van uw laatstverdiende loon (en minimaal het miniumloon). Ook in het tweede ziektejaar heeft u recht op 70% van uw laatst verdiende loon. Dit geldt ook als u het minimumloon verdient. Komt u daarmee onder het sociaalminimum, kunt u eventueel een beroep doen op de toeslagenwet.

* Zowel u als uw werkgever kunnen bij UWV een deskundigenoordeel aanvragen over de vraag of u wel of niet arbeidsongeschikt bent. Ook kan een deskundigenoordeel worden gevraagd als er onenigheid is over het wel of niet aanwezig zijn van passende arbeid en of deze arbeid daadwerkelijk passend voor u is. Een deskundigenoordeel vraagt u aan bij UWV.

* Wanneer u ziek bent, heeft u ontslagbescherming. Dit houdt in dat de werkgever u in principe de eerste twee jaar van uw ziekte niet mag ontslaan. Maar werkt u niet mee aan uw reïntegratie, is de ontslagbescherming bij ziekte niet van toepassing.

* U heeft recht om op vakantie te gaan tijdens ziekte. De werkgever mag dit weigeren, maar hij moet hier wel goede redenen voor hebben, bijvoorbeeld als hij verwacht dat de ziekte de genezing zal belemmeren. Deze mening moet dan bovendien ondersteund worden door de arbo-arts. Overigens gaan dergelijke dagen niet af van uw vakantiedagen. Bent u gedeeltelijk in de ziektewet, dan wordt dat deel dat u nog aan het werk bent wel van uw vakantiedagen afgetrokken. Tot slot, ziek en beter melden gaat uitsluitend op medische gronden. Een zieke tijdelijk beter melden in verband met zijn vakantie, om hem na die vakantie weer ziek te melden, mag niet.

Sancties

Wanneer u niet actief meewerkt aan het herstel dan heeft de werkgever het recht de loondoorbetaling bij ziekte op te schorten.

Wanneer bij de beoordeling van de WAO-aanvraag blijkt dat uw werkgever of u zelf niet voldoende heeft gedaan om u te reïntegreren naar (ander) werk, dan kan UWV bepalen dat uw werkgever nog een periode loon moet doorbetalen of dat u gekort wordt op uw WAO-uitkering.

Meer informatie

  • Arbotelefoon FNV Bondgenoten 030-27 38 738 (voor vragen over veilig en gezond werken) ma t/m do van 9.00-13.00 uur of per mail
  • www.uwv.nl

pijltop-3371864

bron-7514281