Naar de homepage van FNV Bondgenoten
Home » Mijn vraag » Overzicht » Veilig en gezond werken » Lichamelijke belasting >> NIOSH-methode >> Tiltest (light-versie)

Rekentool: bereken Maximaal Tilgewicht Online

 
 
13 juni 2011

Auteur: Grady Russell
Bewerking en toelichting: Paul Ulenbelt, Jan Verhagen, Margreet Pasman, Dick van Swieten, Frans Marcelissen

1. Verantwoording
2. Gebruiksaanwijzing
3. De rekentool
4. Info over NIOSH-norm en wetgeving: klik hier

1. Verantwoording

Deze 'light'-versie van het online berekende tilgewicht werkt exact hetzelfde als de volledig versie. Het verschil is dat alle complexe aanvullende informatie verwijderd dan wel onzichtbaar is. Na het invoeren van de noodzakelijke gegevens ziet u alleen het maximale tilgewicht in begin- en eindsituatie van de tilactiviteit, alsmede de op deze situaties betrekking hebben til-index.

Voor uitgebreide tekst en uitleg, zie de volledige rekentool

Bereken het maximaal tilgewicht voor uw situatie

Op deze pagina heeft u de mogelijkheid om online met de NIOSH-formule het maximale gewicht voor een tilsituatie te berekenen.

Het maximaal te tillen gewicht is in de gunstigste situatie 23 kg.
In minder gunstige situaties moeten correctiefactoren worden toegepast op de last, zowel bij het begin als het einde van de tilhandeling.

Behalve het maximale tilgewicht geeft deze rekentool ook de NIOSH-tilindex voor uw tilsituatie aan. Een indexgetal lager dan of gelijk aan één, geeft aan dat de tilsutuatie in orde is. Een index hoger dan één is een aanwizjing dat de tilsituatie mogelijk schadelijk voor de gezondheid is.

2. Gebruiksaanwijzing: 

Stap 1: na invoering van het gemiddeld te tillen gewicht tijdens het werk moeten de diverse eigenschappen van de tilsituatie worden ingevuld. Hierbij wordt steeds gekeken naar het begin van de tilsituatie: het optillen van de last - en het einde van de tilsituatie: het weer neerzetten van de last.

Klik hier voor een figuur waar de diverse in te voeren gegevens zijn uitgetekend.

Beantwoord elke vraag met een getal.
Gebruik bij decimale getallen inplaats van een komma een punt als scheidingsteken (b.v. 0.5 als u 'een half' invult)

Beantwoord de vraag naar de hanteerbaarheid van de te tillen last met 'goed', 'gewoon' of 'slecht'.
U kunt daarbij het ingewikkelde schema gebruiken, maar ook 'op het gevoel' antwoorden, omdat de invloed van deze factor beperkt is.

Stap 2: klik op de knop 'bereken'. De formule berekent vervolgens het maximaal te tillen gewicht, met inachtneming van de door u ingevulde tilsituatie.

Stap 3: tenslotte geeft de formule ook de NIOSH Til-Index: de verhouding tussen het te tillen gewicht en het aanbevolen maximale gewicht, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke tilsituatie.

Stap 2 en 3 leveren steeds twee waarden op: één die betrekking heeft op het begin van de tilsituatie (het optillen) en één die betrekking heeft op het eind (het neerzetten).


3. De rekentool

Stap 1: Invoeren van de taakeigenschappen
Gemiddeld te tillen gewicht kilo
Optillen (begin van de tilactiviteit): de afstand van lichaam tot tillast (horizontaal) cm
Optillen (begin van de tilactiviteit): de afstand van vloer tot tillast (vertikaal) cm
Optillen (begin van de tilactiviteit): de hoek tussen lichaam en te tillen last (last recht voor het lichaam = 0 graden) graden
Neerzetten (einde van de tilactiviteit): de afstand van lichaam tot tillast (horizontaal) cm
Neerzetten (einde van de tilactiviteit): de afstand van vloer tot tillast (vertikaal) cm
Neerzetten (einde van de tilactiviteit):De hoek tussen lichaam en te tillen last (last recht voor het lichaam = 0 graden) graden
  De tilfrequentie: hoe vaak tilt u gemiddeld per minuut
keer per minuut
  De tijdsduur: hoeveel uur tilt u per dag?
uur per dag
  De hanteerbaarheid van de tillast (Zie beslisschema ) goed
gewoon
slecht

Stap 2: Maximaal tilgewicht berekenen:
Onder optimale omstandigheden is het maximum tilgewicht circa 23 kilo. Als de omstandigheden niet optimaal zijn, levert de berekening een lager maximum tilgewicht op. Het laagste van de maximumgewichten in de twee blauwe vakken is maatgevend!

Maximum tilgewicht beginsituatie
( 23kilo gecorrigeerd voor tilsituatie)

Maximum tilgewicht eindsituatie
( 23kilo gecorrigeerd voor tilsituatie)

 
kg

kg

Stap 3: De NIOSH Til-index voor uw tilsituatie

Bij een Til-index kleiner dan of gelijk aan 1 is de tilsituatie in orde. Het hoogste van de twee getallen is daarbij maatgevend.
Is de tilindex hoger dan 1, dan is er sprake van een ongunstige tilsituatie, met op den duur het risico van gezondheidsschade. Is de tilindex hoger dan 2, dan is onmiddellijke aktie vereist.

Tilindex begin
Tilindex eind

 

 

 
 

 
 

TERUG NAAR TOP PAGINA