Reproductieschadelijke stoffen: actieplan vakbonden

0

laatste update: 18 april 2005

Wat is dat: het Vakbondsactieplan Versterking Arbobeleid Stoffen? Aan het werken met gevaarlijke stoffen valt in de praktijk nog veel te verbeteren. Vaak is de informatievoorziening rond stoffen gebrekkig. Informatie over risico’s en mogelijke maatregelen ontbreekt binnen bedrijven. Als binnen een bedrijfstak wél kennis aanwezig is, dan wordt deze niet gebundeld of in bruikbare vorm beschikbaar gesteld. Ook binnen ‘productketens’ (grondstof-leverancier, product-leverancier, eindgebruiker) wordt vaak onvoldoende informatie uitgewisseld.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid probeert dit te verbeteren door het programma VASt (Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen). VASt heeft als vertrekpunt dat er géén nieuwe regelgeving noodzakelijk is, maar dat de naleving in gebreke blijft.

Daarom wordt sterk ingezet op verbetering van de communicatie over de risico’s van stoffen (en producten.

De Vakbonden FNV Bouw en Bondgenoten hebben het initiatief genomen zélf een ‘VASt-project’ op te zetten,vanuit werknemers-oogpunt: het ‘Vakbondsactieplan VASt’.

Voor de complete tekst van het plan voor de staalconservering, klik hier (pdf-dokument, 212kB)
Voor de complete tekst van het plan voor de chemie, klik hier (pdf-dokument, 241kB)

Wat zijn Reproduktieschadelijke stoffen?

Werken met chemische stoffen kan schadelijk zijn voor de voortplanting. Het kan het verwekken van kinderen bemoeilijken en het kan de levensvatbaarheid van de vrucht en de gezondheid van het kind aantasten. Dat is een akelige gedachte om bij stil te staan. En het is een zorg die niet altijd gemakkelijk is weg te nemen. Vaak is het voor mannen en vrouwen die kinderen willen krijgen niet eenvoudig om na te gaan of dit gevaar ook geldt voor de stoffen waarmee zij op hun werk in aanraking komen. De eerste stap die nodig is om de gevaren te voorkomen is praten over de voortplantingseffecten van chemische stoffen, maar dat kan onnodige angsten oproepen. FNV Bouw en FNV Bondgenoten willen daarom werknemers vragen wat ze weten van de chemische stoffen waarmee ze werken, en of ze zich wel of geen zorgen maken.

De bonden richten zich vooral op sectoren waar met stoffen gewerkt wordt waarvan bekend is dat ze reproduktieschadelijk zijn. Zoals bijvoorbeeld de sectoren Schilders, Houtverduurzaming (FNV Bouw) en Metaal/Staalconservering en Chemische industrie (FNV Bondgenoten).

Hoe komt VASt naar u toe?

De bond wil het probleem samen met u aanpakken. U dat zijn alle, ook indirect, betrokken en blootgestelde werknemers.vakbondskaderleden, werknemersvertegenwoordigers. Via een enquête willen we de volgende zaken achterhalen:

 • wat u wel en niet weet over reproductieschadelijke stoffen
 • wat u wel en niet zou wíllen weten over dit onderwerp
 • over welke stoffen, producten, effecten, processen u zich wel/niet zorgen maakt
 • hoe veilig u werkt met de/het specifieke stoffen/preparaten/artikelen
 • waar u uw stoffeninformatie vandaan haalt
 • wat uw veiligheidsgedrag beïnvloedt
 • en andere vragen

De enquete vanuit FNV Bondgenoten is bedoeld voor werknemers in de metaal/staalconservering en de chemische industrie. Daarmee worden ook interviews gehouden en er worden bedrijfsbezoeken afgelegd.

Uiteindelijk zullen straks drie sporen bij elkaar komen over reproduktieschadelijke stoffen:

 1. uw kennis en informatie onder andere vanuit de enquete
 2. de kennis van deskundigen
 3. de overige informatiemogelijkheden over de stoffen.

Wat is het vervolg van Vakbondsactieplan VASt?

Er zullen workshops worden georganiseerd over reproduktieschadelijke stoffen om samen te ontdekken welke informatie- en ondersteuningsbehoeften er zijn op het gebied van reproduktieschadelijke stoffen.

Welk aanbod aan informatie langs welke kanalen wordt gewenst? Is er verandering in het aanbod van informatie noodzakelijk? Of is er verandering noodzakelijk in de wijze waarop informatie wordt aangeboden?

Als blijkt dat daaraan behoefte is, worden nieuwe hulpmiddelen, voorzieningen, informatiematerialen e.d. ontworpen voor werknemers die zelf willen bijdragen aan het verantwoord omgaan met chemische stoffen (m.b.t. risico’s voor de voortplanting).

Dit kan bijvoorbeeld inhouden:

 • nieuwe instrumenten (brochures, checklists etc.)
 • aanvullingen op bestaande voorzieningen (b.v. op websites, zoals www.zwangerwijzer.nl)
 • een betere toegankelijkheid van bestaande voorzieningen (promotie van websites, maken van ‘links’, doorverwijzing van artsen, b.v. naar het Ned.Centrum voor Beroepsziekten etc.).
 • Verbeteren van samenwerking (b.v. bonden-NCvB).

pijltop-3483539