Vaste, semi-vaste smeermiddelen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: niet watermeng- of emulgeerbaar smeervet; o.a. tandwiel, kogellagervet
Globale samenstelling: oliën, biociden, corrosieremmers, hoge-drukadditieven, oplosmiddelen
Gevaren: bij voortdurend huidcontact kans op huidaandoeningen; bij intensief huidcontact kans op prikkeling van de ogen en de huid; loodbevattende middelen kunnen beschadiging van zenuwstelsel of bloedveranderingen te weeg brengen
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: brandbaar (vlampunten tussen 100 en 270 °C) geen vuur blussen met koolzuur, schuim, poeder, droog zand; beslist niet blussen met water
Inademen: GEEN bijzonderheden indien nevelvorming kan optreden: plaatselijke afzuiging en ruimteventilatie frisse lucht, rust; zonodig arts waarschuwen
Huid: prikkelend; roodheid direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber wassen met een zachte zeep; vochtinbrengende crème gebruiken
Ogen: prikkelend; roodheid niet noodzakelijk 15 minuten spoelen met (lauw) water; zonodig arts waarschuwen
Inslikken: misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; geen braken opwekken
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren; vorstvrij; brandveilig morsvloeistof opvangen in afsluitbare bakken of vaten; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 47
Opmerkingen
sommige smeervetten bevatten loodverbindingen, zo mogelijke vervangen, hygiënisch werken; onder bepaalde condities (hoge temperatuur of druk) kunnen kankerverwekkende verbindingen ontstaan

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI