Verf epoxy oplosmiddel K

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: kwasten en/of rollen
Globale samenstelling: o.a. xyleen, epoxyhars, (poly)amide (verharder), glycidylether (reactieve verdunner)
Gevaren: schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid; irriterend voor de ogen en de huid; kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid; bij voortdurende inademing kans op effecten op het centrale en perifere zenuwstelsel
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: zeer licht ontvlambaar; ontvlambaar; vlampunten tussen 18 en 80 °C geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie; explosieveilige apparatuur en verlichting blussen met koolzuur, poeder, alcoholbestendig schuim
Inademen: hoofdpijn; duizeligheid; misselijkheid; prikkelend; bewusteloosheid ventilatie; inademing vermijden; draag adembescherming met filter type A frisse lucht, rust; bij ademhalingsproblemen arts waarschuwen
Huid: roodheid; jeuk; uitslag; eczeem; droogheid direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type neopreen, nitrilrubber wassen met veel water en zeep; verontreinigde kleding uittrekken; reinigen voor hergebruik; zonodig arts waarschuwen
Ogen: roodheid; pijn ruimzichtbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: hoesten; hoofdpijn; misselijkheid; duizeligheid; buikpijn niet eten, drinken of roken tijdens het werk; handen wassen voor het eten mond laten spoelen; 1 à 2 glazen water drinken; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  verwijderd houden van ontstekingsbronnen; uitsluitend in oorspronkelijke verpakking bewaren; koel; droog uitloop indammen; verwijderen als chemisch afval; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 21.1
Opmerkingen
gebruik alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking; epoxy- en amideprodukten zijn berucht vanwege de huidallergie die kan ontstaan na huidcontact met deze stoffen; vermijd elk huidcontact met dit product; tijdens het mengen van een 2-componenten epoxyverf is de kans op huidcontact door spatten groot; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI