Fosfateren

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: Fosfaat-metaallaag aanbrengen op werkstukken voor diverse doeleinden
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: fosforzuur, fosfaten van alkalimetalen (bijv. natri- umfosfaat), ammoniumfosfaat
Gevaren: prikkelend of bijtend voor ogen, huid en ademhalingsorganen
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: NIET brandbaar NIET van toepassing bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: keelpijn; hoesten; kortademigheid; ademnood ventilatie; gerichte afzuiging; gerichte ruimteventilatie; ventilatie en adembescherming afstemmen op toepassingsmethode; bij kwasten of spuiten: adembescherming P2 of P3 frisse lucht, rust; halfzittende houding; direct naar ziekenhuis
Huid: roodheid; pijn; wonden direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber, neopreen verontreinigde kleding uittrekken; spoelen met veel water; arts waarschuwen
Ogen: roodheid; pijn; slecht zien gelaatsscherm; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming; veiligheidsbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: keelpijn; buikpijn; misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  gescheiden van basen lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten; restanten neutraliseren en verzamelen of afhankelijk van toegepaste componenten wegspoelen met water WMb: BAGA: 16.7
Opmerkingen
vermijd hoge temperatuur; door chemische reacties is gasontwikkeling mogelijk

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI