Reinigen op basis van terpenen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: reinigen
Globale samenstelling: terpetijn: complex mengsel van terpenen; samenstelling afhankelijk van produktie methode en boomsoort
Gevaren: prikkeling van de ogen, huid en ademhalingsorganen; na inademing kan na enkele uren door longbeschadiging vochtophoping in de longen optreden; kans op nier- en blaasbeschadigingen; bij voortdurend huidcontact kans op overgevoeligheid
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: brandgevaarlijk; boven 35 °C damp met lucht explosief geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie; bij overtappen of gieten: aarden blussen met poeder, A.F.F.F., schuim, koolzuur
Inademen: keelpijn; hoesten; ademnood; pijn in de borst; duizeligheid; misselijkheid; sufheid ventilatie; afhankelijk van toegepaste hoeveelheden en duur van werkzaamheden: gerichte afzuiging, eventueel adembescherming type A frisse lucht, rust; direct naar ziekenhuis
Huid: wordt opgenomen; roodheid; pijn herhaaldelijk huidcontact vermijden; draag handschoenen, type latex, nitrilrubber verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep
Ogen: roodheid; pijn; slecht zien veiligheidsbril; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: keelpijn; hoesten; buikpijn; bloed in urine; krampen niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  brandveilig; gescheiden van oxidatiemiddelen morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel; lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten WMb: BAGA: 19.1
Opmerkingen
gebruik alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking; damp mengt zich goed met lucht; bij langdurige, herhaaldelijke blootstelling bestaat kans op beenmergbeschadiging waardoor bloedarmoede optreedt; bij vullen, aftappen of verwerken geen perslucht als drijfgas gebruiken

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI