Reinigen op basis van acetaten

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: metaalreiniging; acetaten of esters
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: verschillende acetaten, alcoholen, aromatische koolwaterstoffen
Gevaren: irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen; inwerking op centraal zenuwstelsel, lever en nieren met functiestoringen als gevolg; bewustzijnsverlaging; na inslikken of braken kunnen druppeltjes in de longen komen waardoor longontsteking kan optreden
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: ontvlambaar; kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp/luchtmengsel vormen geen vuur; geen vonken; niet roken; eventueel aanvullende maatregelen zoals explosieveilige apparatuur en verlichting (o.a. afhankelijk van vlampunt) blussen met koolzuur, schuim, poeder
Inademen: keelpijn; hoesten; duizeligheid; bewusteloosheid; slapeloosheid ventilatie; gerichte afzuiging; inademing vermijden; draag volgelaatsmasker met filter type A frisse lucht, rust; arts waarschuwen; zo nodig naar ziekenhuis
Huid: roodheid; pijn; ontvet de huid direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type butylrubber, neopreen, nitrilrubber verontreinigde kleding uittrekken; spoelen met veel water
Ogen: roodheid; pijn; slecht zien veiligheidsbril; gelaatsscherm; oogbescherming in combinatie met ademha- lingsbescherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: keelpijn; misselijkheid; verwarring; duizeligheid; bewusteloosheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; geen braken opwekken; 1 à 2 glazen water drinken; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  brandveilig; gescheiden van oxidatiemiddelen, zuren; droog ventileren; lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 19.2
Opmerkingen
gebruik alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking; bij vullen, aftappen of verwerken geen perslucht als drijfgas gebruiken; sommige acetaten worden goed door de huid opgenomen; zie andere chemiekaarten voor reinigen als het hoofdbestandeel NIET uit acetaten bestaat

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI