Elektrogalvanisch tinbad

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: vertinnen
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: tinsulfaat, zwavelzuur, bevochtigers
Gevaren: prikkeling van ogen, huid en ademhalingsorganen
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: NIET brandbaar niet noodzakelijk bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: prikkelend; keelpijn; hoesten inademing vermijden; ventilatie; gerichte afzuiging; speciale maatregelen: afdekken van baden; eventueel adembescherming, type B/P3 frisse lucht, rust; halfzittende houding; direct naar ziekenhuis
Huid: prikkelend; pijn; bijtend direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber, pvc; beschermende kleding n.l. zuurbest. overall en voorschoot verontreinigde kleding uittrekken; spoelen met veel water; zonodig arts waarschuwen
Ogen: roodheid; pijn; slecht zien veiligheidsbril; bij kans op spatten: gelaatsscherm langdurig spoelen met veel water; arts waarschuwen
Inslikken: bijtend; ademnood; blaren op lippen en tong; braken niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  gescheiden van basen, oxidatiemiddelen, reductiemiddelen bij grote hoeveelheden omgeving ontruimen; ventileren; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. verse-lucht-kap; deskundige waarschuwen WMb: BAGA: 16.3
Opmerkingen
de ernst van de effecten is afhankelijk van de toegepaste zuren, concen- traties en temperatuur; door chemische reactie met het metaaloppervlak kan waterstofgas (knalgas) ontstaan; componenten in het metaal (bijv. fosfor en zwavel in staal) kunnen giftige dampen veroorzaken (fosfor en zwavelwaterstofgas); zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI