Slijpen RVS

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: slijpen, polijsten en schuren van roestvaststaal
Globale samenstelling: stof bevat o.a. nikkel, chroom en ijzer; slijpmiddel bevat o.a. alumini- umoxide en siliciumcarbide
Gevaren: irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; kan overgevoe- ligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid; bij intensieve inademing kans op astma
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: bij polijsten en schuren: fijn verdeeld stof met lucht ontplofbaar; bij slijpen met vonken: fijn verdeeld stof NIET ontplofbaar stofvorming beperken; polijsten en schuren: GEEN vuur; NIET slijpen met brandbare stoffen in de omgeving blussen met droog zand, speciaal blusmiddel
Inademen: hoesten; keelpijn; duizeligheid gerichte afzuiging; draag adembescherming met filter type P3 frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; eczeem draag handschoenen, type leren werkhandschoenen; beschermende kleding n.l. leer verontreinigde kleding uittrekken, 15 minuten spoelen met stromend water; arts waarschuwen
Ogen: roodheid; pijn slijpbril; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: hoesten; misselijkheid; braken niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; 1 à 2 glazen water drinken; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  slijpschijven bewaren volgens aanwijzingen leverancier gemorste stof opscheppen; zorgvuldig verzamelen WMb: BAGA B6
Opmerkingen
gebruikte schuurmiddelen en slijpschijven afvoeren als bedrijfsafval; deze kaart geldt ook voor het polijsten of schuren van roestvaststaal; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI