Reinigen op basis van ketonen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: metaalreinigingsmiddel: vetvrij maken van werkstukken
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: aceton, methylethylketon (MEK)
Gevaren: irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; bij intensieve inademing kans op bewustzijnsverlaging; kans op huidontstekingen
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: licht ontvlambaar; vlampunt onder 21 °C geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie; explosieveilige apparatuur en verlichting blussen met poeder, alcoholbestendig schuim, zeer veel water, koolzuur
Inademen: hoesten; hoofdpijn; sufheid; duizeligheid ventilatie; gerichte afzuiging; draag halfgelaatsmasker met filter type A of AX frisse lucht, rust; zonodig arts waarschuwen
Huid: wordt opgenomen; ontvet de huid; roodheid herhaaldelijk huidcontact vermijden; draag handschoenen, type butylrubber verontreinigde kleding uittrekken; spoelen met veel water; zonodig arts waarschuwen
Ogen: roodheid; pijn veiligheidsbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: buikkrampen; hoesten; hoofdpijn; sufheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; geen braken opwekken; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  brandveilig; gescheiden van oxidatiemiddelen lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. verse-lucht-kap WMb: BAGA: 19.2
Opmerkingen
gebruik alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking; bij vullen, aftappen of verwerken geen perslucht als drijfgas gebruiken; de damp kan zwaarder zijn dan lucht; bij jarenlange blootstelling aan MEK (CAS-nr:78-93-3) verhoogde kans op hersenbeschadiging; MBK (methylbutylketon of 2-hexanon; CAS-nr:591-78-6) tast het perifere zenuwstelsel aan

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI