Beitsen in zuur milieu

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: verwijderen van oxydelagen door dompelen, sproeien
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: zwavelzuur, salpeterzuur, zoutzuur, fosforzuur, corrosieremmers, bevochtigers
Gevaren: bijtend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; bij intensieve inademing kans op ademnood
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: NIET brandbaar; sommige zuren bevorderen brand bij andere stoffen; bij vele reacties kans op brand en explosie niet noodzakelijk bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: bijtend; keelpijn; hoesten; kortademigheid; ademnood inademing vermijden; gerichte afzuiging; ventilatie; speciale maatregelen: afdekken van baden, gesloten installaties, eventueel volgelaatsmasker type B/P2 of verse-lucht- kap frisse lucht, rust; halfzittende houding; direct naar ziekenhuis
Huid: bijtend; roodheid; pijn; brandwonden direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber; beschermende kleding n.l. zuurbestendige overall en voorschoot verontreinigde kleding uittrekken; spoelen met veel water; zonodig arts waarschuwen
Ogen: bijtend; roodheid; pijn; slecht zien veiligheidsbril; bij kans op spatten: gelaatsscherm langdurig spoelen met veel water; arts waarschuwen
Inslikken: bijtend; ademnood; blaren op lippen en tong; braken niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  gescheiden van basen, oxidatiemiddelen, reductiemiddelen bij grote hoeveelheden omgeving ontruimen; ventileren; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. verse-lucht-kap; deskundige waarschuwen WMb: BAGA: 16.1
Opmerkingen
de ernst van de effecten is afhankelijk van de toegepaste zuren, concen- traties en temperatuur; door chemische reactie met het metaaloppervlak kan waterstofgas (knalgas) ontstaan; componenten in het metaal (bijv. fosfor en zwavel in staal) kunnen giftige dampen veroorzaken (fosfor en zwavelwaterstofgas); zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI