Zwak alkalisch reinigen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: dompelspoelen, ultrasoon, handmatig, pH tussen 8 en 11
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: fosfaten, boraten, carbonaten, silicaten, komplexvor- mers, bevochtigers
Gevaren: bij intensief huidcontact kans op prikkeling of irritatie; ontvetting en beschadiging van de huid (“verzeping” van de huid); bij intensieve inademing kans op prikkeling of irritatie
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: geen speciaal risico niet noodzakelijk bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: prikkelend; keelpijn; hoesten bij dompelen: ventilatie; bij sproeireinigen: ventilatie, gerichte afzuiging en adembescherming type volgelaatsmasker met filter P2 frisse lucht, rust; halfzittende houding; arts waarschuwen
Huid: prikkelend; roodheid; pijn direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type latex, neopreen, rubber; beschermende kleding n.l. loogbestendige voorschoot verontreinigde kleding uittrekken; spoelen met veel water; zonodig arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; roodheid; pijn; slecht zien zuurbril; gelaatsscherm; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbe- scherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: prikkelend; krampen; braken; diarree niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; arts waarschuwen; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  gescheiden van zuren lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten; restant wegspoelen met veel water WMb: BAGA: 16.2
Opmerkingen
logen kunnen heel lang op de huid blijven inwerken, dus na blootstelling goed spoelen; gevaren en directe effecten zijn afhankelijk van toegepaste concentratie en temperatuur

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI