Fenolformaldehydeharslijm

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: kwasten, rollen of lijmkam
Globale samenstelling: bevat o.a. fenol, formaldehyde, p-tert. butylfenol, aceton, ethanol, acroleine, alunium, natriumhydroxide
Gevaren: wordt via de huid opgenomen; kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of bij contact met de huid; bijtend voor de ogen; formaldehyde is boven de irritatiegrens kankerverwekkend; piekblootstellingen vermijden
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: ontvlambaar geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie blussen met poeder, koolzuur, schuim, sproeistraal water
Inademen: ademnood; keelpijn; hoesten; duizeligheid gerichte afzuiging; bij onvoldoende ventilatie draag adembescherming met filter type A frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: prikkelend; eczeem draag handschoenen, type butylrubber of neopreen verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep
Ogen: bijtend; slecht zien bij kans op spatten veiligheidsbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; zonodig arts waarschuwen
Inslikken: buikpijn; hoesten; braken; diarree niet eten, drinken of roken tijdens het werk 1 à 2 glazen water drinken; geen braken opwekken; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren; brandveilig morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA 22.1
Opmerkingen
bij vullen, aftappen of verwerken GEEN perslucht als drijfgas gebruiken vanwege polymerisatie van de lijm; uitgeharde lijm heeft GEEN bijzondere risico’s; uitgeharde lijmresten kunnen als bedrijfsafval worden afgevoerd; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI