Polyacrylaatlijm

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: kwasten, rollen of lijmkam
Globale samenstelling: bevat o.a. poly(meth)acrylaten, xyleen, tolueen, methylmethacrylaat, ftalaten, krijt, titaandioxide, roet
Gevaren: irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; wordt via de huid opgenomen; kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid; bij grote hoeveelheden: inwerking op het centrale zenuwstelsel
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: brandbaar geen vuur blussen met schuim, poeder, koolzuur
Inademen: prikkelend inademing vermijden frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: prikkelend; kan worden opgenomen direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber wassen met veel water en zeep
Ogen: roodheid; pijn bij kans op spatten veiligheidsbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: buikpijn; misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk 1 à 2 glazen water drinken; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren; brandveilig ventileren; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA 22.1
Opmerkingen
NIET uitgeharde lijm heeft goede doordringbaarheid; vervang tijdig de handschoenen; uitgeharde lijm heeft GEEN bijzondere risico’s; uitgeharde lijmresten kunnen als bedrijfsafval worden afgevoerd; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI