Elektrogalvanisch chroombad

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: aanbrengen van chroom op een werkstuk
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: chroomzuur, zwavelzuur, chroom(III)-oplossing, fluorkiezelzuur, waterstoffluoride
Gevaren: bij intensief huidcontact kans op zweren op de huid (zgn. chroompitten); overgevoeligheid; bij intensief contact beschadiging van de nieren en de luchtwegen; bijtend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; kan kanker veroorzaken
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: NIET brandbaar; kans op brand en explosie bij contact met andere stoffen contact met brandbare stoffen vermijden bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: irritatie bovenste luchtwegen; kortademigheid; ademnood; keelpijn; hoesten inademing vermijden; gerichte afzuiging; ventilatie; speciale maatregelen: afdekken van baden; eventueel volgelaatsmasker B/P3 frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: prikkelend; roodheid; pijn direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type pvc, nitrilrubber; bescher- mende kleding n.l. zuurbestendige voorschoot verontreinigde kleding uittrekken, 15 minuten spoelen met stromend water; arts waarschuwen
Ogen: bijtend; roodheid; pijn; slecht zien veiligheidsbril; bij kans op spatten: gelaatsscherm 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: bijtend; keelpijn; diarree; braken; buikkrampen niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  gescheiden van oxidatiemiddelen, basen, ontbrandbare stoffen; bad geloten houden deskundige waarschuwen; bij grote hoeveelheden omgeving ontruimen; ventileren; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. volgelaatsmasker WMb: BAGA: 16.3
Opmerkingen
bij vullen, aftappen of verwerken geen perslucht als drijfgas gebruiken; in galvanische bedrijven zijn concentraties chroom boven de MAC-waarden waargenomen; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI