Elektrogalvanisch nikkelbad

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: aanbrengen van nikkel op een werkstuk
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: nikkelsulfaat, nikkelchloride, boorzuur, zoutzuur; in kleine hoeveelheden: additieven
Gevaren: kans op prikkeling ogen, huid en ademhalingsorganen; bij voortdurend contact kans op nierschade, aandoeningen van het centrale zenuwstelsel, verminderde weerstand tegen infecties; bij intensief huidcontact kans op overgevoeligheidseczeem
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: geen speciaal risico niet noodzakelijk bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: prikkeling inademing vermijden; gerichte afzuiging; ventilatie; speciale maatregelen: afdekken van baden; eventueel B/P3 frisse lucht, rust; zonodig arts waarschuwen
Huid: prikkelend direct huidcontact vermijden; beschermende kleding n.l. zuurbestendige overall; draag handschoenen, type pvc spoelen met veel water; verontreinigde kleding uittrekken; zonodig arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; roodheid; pijn; slecht zien veiligheidsbril; bij kans op spatten: gelaatsscherm 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: buikpijn; diarree; misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  ventileren, eventueel bad afdekken lekvloeistof opvangen in afsluitbare vaten; restant wegspoelen met veel water; ventileren WMb: BAGA: 16.3
Opmerkingen
de ernst van de effecten is afhankelijk van de toegepaste zuren, concen- traties en temperatuur; blootstelling kan mogelijk schade aan de ongeboren vrucht veroorzaken; nikkelsulfaat wordt beschouwd als verdacht kankerverwekkend; concentraties blijven veelal laag, maar overschrijding van de grenswaarden voor de nikkelcomponenten zijn waargenomen; zie achtergrondinformatie voor MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI