Reinigen op basis van alcoholen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: heldere vloeistof met karakteristieke geur; ontvetten en schoonmaken
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: 1-propanol, 2-butanol, ethanol, isopropylalkohol, cyclohexanol
Gevaren: bij intensief contact kans op prikkeling van de ogen, huid en ademha- lingsorganen; ontvetting van de huid; bewustzijnsverlaging; bij voortdurend of herhaald intensief contact kans op aandoeningen van het zenuwstelsel
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: licht ontvlambaar; vlampunten onder 21 °C geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie; explosieveilige apparatuur en verlichting blussen met water, schuim, koolzuur, poeder; bij brand: tanks/vaten koel houden door spuiten met water
Inademen: irritatie van bovenste luchtwegen; hoesten; hoofdpijn; duizeligheid; sufheid ventilatie; gerichte afzuiging; bij een hoog verbruik in een ruimte met geringe ventilatie adembescherming, type A of AX gebruiken frisse lucht, rust; zonodig arts waarschuwen
Huid: wordt opgenomen; roodheid herhaaldelijk huidcontact vermijden; draag handschoenen, type natuurrubber, neopreen, nitrilrubber spoelen met veel water; zonodig arts waarschuwen
Ogen: irritatie; roodheid; slecht zien veiligheidsbril; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: hoesten; diarree; krampen; hoofdpijn; sufheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk 1 à 2 glazen water drinken; braken opwekken; zonodig arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  brandveilig; gescheiden van oxidatiemiddelen restant wegspoelen met veel water; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. adembescherming met A- of AX-filter WMb: BAGA: 19.2
Opmerkingen
gebruik alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking; na gebruik vaten/flessen/flacons altijd afsluiten; zie ook chemiekaart “Reinigen op basis van methanol” (spiritus bevat o.a. methanol); zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI