Emulsievormende oliën (>50%)

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: watermengbaar of wateremulgeerbaar niet-verspanend koelsmeermiddel
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten: minerale olie, synthetische olie (acrylaatpolymeren), biociden, hoge-drukadditieven
Gevaren: bij intensief huidcontact kans op irritaties en eczeem; bij voortdurend huidcontact kans op huidaandoeningen en overgevoeligheid
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: ongemengd produkt: vlampunten tussen 100 en 168 °C niet noodzakelijk blussen met koolzuur, poeder, schuim; beslist niet blussen met water
Inademen: bij nevelvorming: hoesten, keelpijn, hoofdpijn, sufheid bij nevelvorming: gerichte afzuiging, ventilatie frisse lucht, rust; zonodig arts waarschuwen
Huid: prikkelend; roodheid direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber wassen met een zachte zeep en een vochtinbrengende crème gebruiken
Ogen: roodheid bij kans op spatten veiligheidsbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; zonodig arts waarschuwen
Inslikken: misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; geen braken opwekken
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren; vorstvrij; brandveilig morsvloeistof opvangen in afsluitbare bakken of vaten; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 15.4
Opmerkingen
produkten verdampen bij 20 °C bijna niet, bij stuiven of vernevelen kan een schadelijke concentratie in de lucht ontstaan; onder bepaalde condities kunnen kankerverwekkende verbindingen ontstaan (bij hoge temperatuur of druk): zorg voor schone werkomgeving en controleer het produkt regelmatig

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI