Flux voor hardsolderen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: Flux voor hardsolderen; vloeibaar of poeder
Globale samenstelling: kan o.a. bevatten kaliumboraat, kaliumfluorboraat
Gevaren: bij intensief huidcontact kans op irritatie
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: NIET brandbaar; ontleedt in vuur tot giftige gassen en/of corrosieve dampen of gassen GEEN bijzonderheden bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: hoesten; keelpijn; benauwdheid inademing vermijden; gerichte afzuiging; eventueel adembescherming filter type P2 frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: irritatie; roodheid direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type neopreen verontreinigde kleding uittrekken, 15 minuten spoelen met stromend water; zonodig arts waarschuwen
Ogen: bijtend; roodheid; pijn stofbril; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: diarree; misselijkheid; braken; buikpijn niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; arts waarschuwen; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  droog; in goed gesloten verpakking bewaren gemorste stof opscheppen; restant wegspoelen met veel water; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. adembescherming, type A/P2 WMb: BAGA: 16.1
Opmerkingen
indien de stof in de ogen komt contactlenzen verwijderen mits makkelijk mogelijk; kaliumfluorboraat of kaliumhydroxofluorboraat kan reageren met zuur waarbij giftig fluorwaterstofgas wordt gevormd; de MAC-waarde van fluorverbindingen liggen tussen 0,5 en 3,5 mg/m3 tgg-15 min.; bij langdurige en herhaaldelijke blootstelling kunnen lever-, nier-, en hersenbeschadigingen optreden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI