Hardsolderen met cadmium

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: hardsolderen met cadmiumhoudend hardsoldeer
Globale samenstelling: o.a.: zilver-, koper-, cadmium- en zinkoxide; cadmium- en boorfluoride, fluorwaterstof en fluoroboraten
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen aan de luchtwegen; kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid; bij intensieve inademing kans op metaaldampkoorts; kan kanker veroorzaken
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: bij solderen met vlam: veiligheidsvoorschriften in acht nemen NIET solderen met vlam zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en/of chloorhoudende oplosmiddelen voorkomen bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: keelpijn; hoofdpijn; heesheid ruimteventilatie en plaatselijke afzuiging frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid beschermende kleding n.l. laskleding spoelen met veel water
Ogen: prikkelend veiligheidsbril arts waarschuwen
Inslikken: GEEN bijzonderheden niet eten, drinken of roken tijdens het werk GEEN bijzonderheden
  Opslag Opruiming Milieu
  gasflessen buiten opslaan in specifiek daarvoor ingerichte ruimte; zie P-blad 7, 14, 46 en 74 geen speciale arbo/milieu eisen WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen
dit blad is opgesteld voor solderen met een vlam, bij inductie solderen komen minder schadelijke metalen en metaaloxides in de lucht; bij beide processen komen schadelijke dampen vrij door de toegepaste flux (zie chemiekaart “Flux voor hardsolderen”)

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI