OP-lassen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: onder poederdek lassen; automatisch proces
Globale samenstelling: oxides van mangaan, silicium, magnesium, calcium, aluminium, titanium; basische poeders: calciumfluoride
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen van de luchtwegen; bij voortdurend en herhaald huidcontact aan laspoeder kans op huidontstekingen; bij intensieve inademing kans op metaaldampkoorts
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: kan brand veroorzaken NIET lassen zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en/of chloorhoudende oplosmiddelen voorkomen bij brand alle beschikbare middelen toegestaan
Inademen: prikkelend ruimteventilatie; laskap met slabbe frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn; blaren direct huidcontact vermijden; beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals door een slabbe aan de laskap 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; tranen; pijn lasbril/kap arts waarschuwen
Inslikken: inslikken van poeder: pijn; branden; krampen niet eten, drinken of roken tijdens het werk inslikken van poeder: mond laten spoelen; geen braken opwekken; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  GEEN speciale arbo/milieu eisen gemorste stof opzuigen; Fluoriet- en Aluminaat-basisch moeten worden beschouwd als een gevaarlijke afvalstof WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen
vermijdt opdwarrelen en stuiven van laspoeder bij vullen van het reservoir; vermijdt direct huidcontact met het laspoeder

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI