Smeermiddelen met oplosmiddelen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: niet watermeng- of emulgeerbaar, niet verspanend koelsmeermiddel
Globale samenstelling: bevat o.a.: oliën, biociden, corrosieremmers, hoge-drukadditieven, oplosmiddelen, drijfgas
Gevaren: bij intensief huidcontact kans op irritaties en ontvetting van de huid; bij voortdurend huidcontact kans op huidaandoeningen en overgevoeligheid; bij intensieve inademing kans op prikkeling ogen en ademhalingsorganen
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: licht ontvlambaar – ontbrandbaar; vlampunten van verschillende produkten kunnen zeer ver uiteenlopen geen vuur blussen met koolzuur, schuim, poeder, droog zand; beslist niet blussen met water
Inademen: prikkeling; keelpijn; sufheid indien nevelvorming kan optreden: plaatselijke afzuiging en ruimteventilatie frisse lucht, rust; zonodig arts waarschuwen
Huid: prikkelend; roodheid direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber wassen met een zachte zeep; vochtinbrengende crème gebruiken
Ogen: prikkelend; roodheid bij kans op spatten veiligheidsbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; zonodig arts waarschuwen
Inslikken: misselijkheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; geen braken opwekken
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren; op een goed geventileerde plaats bewaren; brandveilig morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 47
Opmerkingen
produkt met vlampunt onder 55 °C valt NIET onder genoemde BAGA-nummer; bij vernevelen kunnen schadelijk concentraties in de lucht ontstaan; bij gebruik van spuitbussen: houder staat onder druk, na gebruik NIET doorboren of verbranden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI