Autogeen lassen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: lassen met acetyleen, propaan, aardgas of MAPP-gas
Globale samenstelling: tijdens lassen: metaal(oxides) in de lasrook; eventueel verontreiniging van metaaloppervlak
Gevaren: bij voortdurende inademing kans op aandoeningen van de luchtwegen; bij intensieve inademing kans op metaaldampkoorts
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: toegepaste gassen zijn zeer licht ontvlambaar NIET lassen zonder toestemming op plaatsen waar brandbare, explosieve en/of chloorhoudende oplosmiddelen voorkomen; gebruik vlamdover (zie opmerkingen) indien mogelijk toevoer afsluiten; laten uitbranden indien GEEN gevaar voor de omgeving; blussen met poeder, koolzuur
Inademen: keelpijn; hoofdpijn; heesheid ruimteventilatie frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; pijn; blaren; branderig gevoel beschermende kleding n.l. laskleding; bescherming van de hals door slabbe aan laskap 15 minuten spoelen met stromend water, géén kleding uittrekken; arts waarschuwen
Ogen: prikkelend; tranen; pijn lasbril/kap arts waarschuwen
Inslikken: GEEN bijzonderheden niet eten, drinken of roken tijdens het werk GEEN bijzonderheden
  Opslag Opruiming Milieu
  gasflessen opslaan in specifiek daar voor ingerichte ruimte buiten; zie P-bladen 7, 14, 17 ,46 en 74 geen speciale arbo/milieu eisen WMb: geen bijzonderheden
Opmerkingen
gebruik een goede vlamdover tussen reduceertoestel en brander, gebruik een vacuumventiel bij het lassen in ondergrondse of besloten ruimten; bij het werken in besloten ruimten dient men een daarvoor opgestelde procedure “werken in besloten ruimten” te volgen (zie P-blad 69); de MAC-waarde voor lasrook is 5 mg/m3

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI