Alifatische koolwaterstoffen

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: ontvetten/reinigen van werkstukken, schoonmaken, onderhoud, etc
Globale samenstelling: bevat: gezuiverde paraffinische koolwaterstoffen (aromaatvrij)
Gevaren: ontvet de huid; inwerking op het zenuwstelsel; na inslikken of braken kunnen druppeltjes in de longen komen waardoor longontsteking kan optreden
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: brandbaar; vlampunt tussen 55 en 80 °C geen vuur; niet roken; aarden bij overtappen van grote hoeveelheden blussen met poeder, A.F.F.F., schuim, koolzuur
Inademen: irritatie; hoofdpijn; duizeligheid; sufheid ventilatie; afhankelijk van hoeveelheden en wijze van toepassing: gericht afzuigen; eventueel adembescherming met filtertype A of AX frisse lucht, rust; zonodig arts waarschuwen
Huid: ontvet de huid; irritatie; roodheid; droogheid herhaaldelijk huidcontact vermijden; draag handschoenen, type pva, neopreen, nitrilrubber verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep
Ogen: irritatie; roodheid; pijn; slecht zien veiligheidsbril; oogbescherming in combinatie met ademhalingsbescherming 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: irriterend; hoesten; duizeligheid; hoofdpijn niet eten, drinken of roken tijdens het werk mond laten spoelen; geen braken opwekken; arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  brandveilig; in goed gesloten verpakking bewaren morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel; ventileren; gebruik extra persoonlijke bescherming n.l. adembescherming met filtertype A of AX WMb: BAGA: 19.1
Opmerkingen
bij vullen, aftappen of verwerken geen perslucht als drijfgas gebruiken; gebruik alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking; dompelbaden na gebruik afdekken en verpakkingen sluiten

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI