Verf oplosmiddel lood/chroom vrij

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: dompelen
Globale samenstelling: o.a. xyleen, tolueen, ethylacetaat, MEK, IPA, glycolen, kookpuntsbenzines, alkydharsen, pigmenten
Gevaren: irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid; bij intensief huidcontact kans op eczeem; bij voortdurende inademing kans op effecten op centrale en perifere zenuwstelsel
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: zeer licht ontvlambaar; ontvlambaar; vlampunten tussen 18 en 80 °C geen vuur; geen vonken; niet roken; ventilatie; explosieveilige apparatuur en verlichting blussen met schuim, poeder, koolzuur
Inademen: hoofdpijn; duizeligheid; misselijkheid; prikkelend; bewusteloosheid ventilatie; gerichte afzuiging; indien GEEN goede ventilatie; draag halfgelaatsmasker met filter type A frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: roodheid; kan worden opgenomen direct huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber, pva; goede persoonlijke hygiëne verontreinigde kleding uittrekken; wassen met veel water en zeep; arts waarschuwen
Ogen: roodheid; pijn bij kans op spatten ruimzichtbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken: buikpijn; duizeligheid; sufheid; bewusteloosheid niet eten, drinken of roken tijdens het werk; handen wassen voor het eten 1 à 2 glazen water drinken; geen braken opwekken; direct naar ziekenhuis
  Opslag Opruiming Milieu
  in goed gesloten verpakking bewaren; op een goed geventileerde plaats bewaren ventileren; morsvloeistof opnemen in inert absorptiemiddel WMb: BAGA: 21.1
Opmerkingen
gebruik alcoholische dranken versterkt de schadelijke werking; in eerste periode van zwangerschap blootstelling aan xyleen en ethyleenglycol voorkomen; zie achtergrondinformatie voor de MAC-waarden

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI