Verf epoxy poeder

0

Chemiekaarten voor de Metaal- en Elektrotechnische industrie © VGWM Unit FNV Bondgenoten © Uitg Kerckebosch

Index Chemiekaarten MEI

Algemene gegevens
Toepassing: spuiten (elektrostatisch)
Globale samenstelling: epoxy- en/of polyesterhars (bijv. triglycidylisocyanuraat)
Gevaren: irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen; bij voortdurend huidcontact kans op overgevoeligheid van de huid
  Directe effecten Preventieve maatregelen Bedrijfshulpverlening
Brand/Explosie: fijn verdeeld stof met lucht ontplofbaar explosieveilige apparatuur en verlichting blussen met poeder, koolzuur, droog zand; beslist niet blussen met water
Inademen: prikkelend inademing vermijden; gerichte afzuiging; draag adembescherming filter type P2 frisse lucht, rust; arts waarschuwen
Huid: prikkelend herhaaldelijk huidcontact vermijden; draag handschoenen, type nitrilrubber; beschermende kleding n.l. goed sluitende overall verontreinigde kleding uittrekken; spoelen met veel water
Ogen: prikkelend contact met de ogen vermijden; veiligheidsbril 15 minuten spoelen met (lauw) water; arts waarschuwen
Inslikken:   niet eten, drinken of roken tijdens het werk arts waarschuwen
  Opslag Opruiming Milieu
  koel; droog; in goed gesloten verpakking bewaren vermijd stof ontwikkeling; gebruik stofzuiger; GEEN bezem of perslucht WMb: BAGA: 21.1
Opmerkingen
polyesterpoeders met een triglycidylisocyanuraatgehalte hoger dan 4% geven grote kans op ontwikkelen van allergie; draag dan adembescherming, type P3; installatie moet voldoen aan NEN 1010, DIN 57745/ VDE 0745

Bron: Praktijkgids voor de Metaal- en Elektrotechnische Industrie. Uitgeverij Kerckebosch bv Zeist.

Terug naar Index Chemiekaarten MEI