Arbosite FNV Bondgenoten…

0
Laatste update: 17 november 2003

Ter illustratie van de problematiek hebben we enkele persberichten van Algemene Inspectiedienst (AID) en Arbeidsinspectie uit 2003 over bestrijdingsmiddelen eens nagelopen.
Een topje van de ijsberg ?

Arbeidsinspectie controleert op bestrijdingsmiddelen

Den Haag (11 nov 2003) De Arbeidsinspectie controleert nog dit jaar in circa 250 land- en tuinbouwbedrijven of werknemers voldoende worden beschermd tegen de schadelijke werking van bestrijdingsmiddelen. ,,Wij hebben de stellige indruk dat er binnen de bedrijven weinig aandacht voor is”, aldus een woordvoerster van de inspectiedienst van het ministerie van Sociale Zaken dinsdag. De Arbeidsinspectie kijkt naar ,,de bescherming achteraf”. Bij het gebruik van bepaalde bestrijdingsmiddelen geldt als regel dat werknemers de twee weken daarna nog tegen de schadelijke stoffen moeten worden beschermd met handschoenen en kleding die hun lichaam voldoende bedekt. FNV Bondgenoten heeft dinsdagmiddag aan Tweede-Kamerleden een petitie aangeboden, waarin de vakbond meer aandacht vraagt voor de gezondheid van werknemers die werken met bestrijdingsmiddelen. ,,Wij hebben de indruk dat er veel misgaat. Dat kunnen we niet aangeven met cijfers, maar dat concluderen wij op basis van verhalen van onze leden”, aldus een woordvoerster. De FNV-bond vindt vooral dat minister Veerman van Landbouw meer moet doen om onveilige praktijken te voorkomen. Ongeveer 200.000 mensen hebben volgens de vakbond in het werk, vooral land- en tuinbouw, te maken met bestrijdingsmiddelen. Deze stoffen kunnen onder meer luchtwegaandoeningen, brandblaren en aantasting van het zenuwstelsel veroorzaken. Ook is Bondgenoten geschrokken van een onderzoek van de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw in oktober bij 49 glastuinbouwbedrijven in het Westland. De dienst constateerde bij achttien bedrijven overtredingen en maakte in zeventien gevallen proces-verbaal op. Daarbij ging het om het bezit en gebruik van verboden bestrijdingsmiddelen. De AID noemt het aantal overtredingen hoog en gaat volgend jaar meer controles uitvoeren. ,,Het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de land- en tuinbouw is voor ons continu een aandachtspunt. Vooral in verband met de voedselveiligheid en algemene volksgezondheid. Daar valt vanzelf ook het belang van werknemers automatisch onder”, aldus een zegsvrouw van de AID. (ANP)

Agrarisch Dagblad 11 november 2003

Handhavingsaktie bloembollenbedrijven Noord-Holland

In Noord-Holland boven het Noordzeekanaal zijn tussen 1200 en 1250 bloembollenbedrijven gevestigd. In nauwe samenwerking tussen medewerkers van de politie, Algemene Inspectiedienst en het hoogheemraadschap zijn op 15 oktober en dinsdag 21 oktober 2003 in totaal 183 bedrijven bezocht in de regio’s Noordkop, West-Friesland en Noord-Kennemerland. De aktie vond plaats in het kader van het provinciale milieuproject Gewasbescherming 2003 en was een uitvloeisel van de afspraak uit 2002 in het bestuurlijke provinciale milieuoverleg Handhaving dat 10% van alle bloembollenbedrijven zou worden gecontroleerd. De controle behelsde drie aspecten, te weten: het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op het erf, het vervoer van pas ontsmette bollen naar het land en de opslag van compost. Op de controledagen was het rustig en droog weer. Hoewel schoon en veilig werken de afgelopen jaren volop in de belangstelling heeft gestaan in de bloembollensector en ondanks de voor de bedrijven gunstige weersomstandigheden, werden er veel overtredingen geconstateerd. Er is 20 keer proces-verbaal opgemaakt en er zijn 77 waarschuwingen gegeven. Zo is er een hier verboden Belgisch bestrijdingsmiddel aangetroffen en werd er een spoelbassin met afwatering op de sloot gevonden waardoor het oppervlaktewater was vervuild. Op een bedrijf stond 400 liter bestrijdingsmiddel buiten de daarvoor bestemde kast, wat gevaarlijk kan zijn voor bijvoorbeeld kinderen. Verder troffen de handhavers op een aantal bedrijven uitlekkende bollen naast afvoerputjes richting de sloot aan. Naar de mening van betrokkenen is de aktie voor herhaling vatbaar.

RF 23 oktober, Flowerweb 24 oktober

Controle bestrijdingsmiddelen glastuinbouw; veel overtredingen

Kerkrade, 24 oktober 2003

Deze week heeft de Algemene Inspectiedienst (AID) en de regiopolitie Haaglanden een 3-daagse gezamenlijke gerichte controleactie gehouden op het gebruik en toepassing van bestrijdingsmiddelen bij glastuinbedrijven in het Westland. Bij deze controleactie zijn 49 bedrijven gecontroleerd en werden bij 18 bedrijven overtredingen geconstateerd. In 17 gevallen is een proces-verbaal opgemaakt en in het andere geval werd volstaan met het geven van een waarschuwing.

Het ging daarbij om overtredingen zoals; het onjuist bewaren van bestrijdingsmiddelen, het bezit van niet toegestane bestrijdingsmiddelen, het gebruik van niet toegestane bestrijdingsmiddelen en het ontbreken van de vereiste licentie.

Bij één bedrijf werd in totaal 340 kilogram in Nederland niet toegelaten bestrijdingsmiddelen aangetroffen. Deze middelen werden na overleg met de officier van justitie in Den Haag in beslag genomen en nog dezelfde dag vernietigd bij de AVR te Rotterdam.

De AID noemt het aantal en percentage geconstateerde overtredingen hoog en zal daarom de komende maanden dit soort controles herhalen.

Bron: AID-nieuws

Illegale bestrijdingsmiddelen in beslag genomen

Kerkrade, 9 oktober 2003

De Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft deze week in het noorden van land de administratie in beslag genomen van een handelaar in bestrijdingsmiddelen. De handelaar wordt er van verdacht op grote schaal te handelen in diverse in Nederland niet toegelaten bestrijdingsmiddelen. Verder werd er ruim 6.000 kg graszaad aangetroffen dat niet gecertificeerd was. De bestrijdingsmiddelen en het graszaad zijn in beslag genomen.

De AID kwam de zaak op het spoor door controles bij gebruikers van een niet toegelaten middel met de werkzame stof metribuzin. Dit middel wordt gebruikt in de onkruidbestrijding bij de aardappelteelt.

Uit de administratie van de telers bleek dat het middel was gefactureerd onder de naam van een wel in Nederland toegelaten middel. De handelaar wordt dan ook verdacht van valsheid in geschrifte en van overtreding van de Bestrijdingsmiddelenwet.

De bestrijdingsmiddelen die werden aangetroffen waren buitenlandse middelen die niet in Nederland zijn toegelaten en Nederlandse middelen die niet meer gebruikt mogen worden.

Bron: AID-nieuws

Bijensterfte veroorzaakt door luisbestrijding in aardappelen

Kerkrade, 5 augustus 2003

De afgelopen week zijn bij de Algemene Inspectiedienst (AID) enkele tientallen meldingen binnengekomen over sterfte van grote aantallen bijen in Gelderland, Overijssel, Drenthe, Zeeland, Brabant en Limburg. In alle gevallen werd een nader onderzoek ingesteld door AID-controleurs, waarbij bleek dat het gebruik van bestrijdingsmiddelen de oorzaak was.

Door het warme weer is er meer bestrijding van ongedierte in de gewassen noodzakelijk. Met name het gebruik van bestrijdingsmiddelen ter bestrijding van (vuilboom) luis in de aardappelenteelt is de oorzaak van de bijensterfte. Veelal is het de werkzame stof dimethoaat die in het bestrijdingsmiddel voorkomt hiervoor verantwoordelijk.

Bestrijdingsmiddelen met dimethoaat mogen volgens het wettelijk gebruiksvoorschrift niet gebruikt worden in bloeiende planten en onkruiden die door bijen kunnen worden bevlogen. Maar ook niet bij andere gewassen die door bijen worden bezocht en daarbij de afscheidingsstof van de luizen, de zogenaamde honingdauw eten. Juist bij massale aanwezigheid van luis is deze afscheiding van honingdauw ook aanwezig.

In alle voorkomende gevallen laat de AID de gewassen en dode bijen onderzoeken op de aanwezigheid van de voor bijen dodelijke stof. Indien dat het geval is en daardoor de bijensterfte is veroorzaakt, is er sprake van overtreding en zal de AID tegen de gebruiker proces-verbaal opmaken.
Bron: AID-nieuws

.

pijltop-1568216