Maatlat voor een goed gevaarlijke stoffenbeleid

0
Maatlat voor een goed
gevaarlijke stoffenbeleid


Laatste update: 27 oktober 2003

bron-8021857

 

Dit is een checklist om de kwaliteit van het in uw bedrijf gevoerde gevaarlijke stoffenbeleid te kunnen beoordelen.

Gevaarlijke stoffenbeleid is een ketting die bestaat uit verschillende schakels.
Elke schakel is onontbeerlijk om de ketting op sterkte te houden: is één schakel niet in orde, dan breekt de hele ketting!

De checklist is met name bruikbaar voor b.v. ondernemingsraden, maar kan ook aan individuele werknemers zijn nut bewijzen.

2. Gebruiksaanwijzing

 1. Beantwoord de vragen in de checklist: aankruisen in de juiste kolom. Werk niet met de natte vinger, maar op basis van feiten (werkplekbezoek!), documenten (risico inventarisatie en evaluatie) en gesprekken (arbocoördinator, bedrijfsleiding, P&O, werknemers…)

  de vraag kan volmondig met ja worden beantwoord

  +/- = 

  de vraag kan deels bevestigend worden beantwoord, maar in sommige opzichten is de situatie niet (helemaal) in orde

  NEE = 

  de vraag wordt helemaal of voor het grootste deel met nee beantwoord

 2. Schrijf eventueel toelichtend commentaar of verwijzingen bij de antwoorden, zodat ook later nog san
 3. Tel de diverse antwoorden bij elkaar op
 4. Vergelijk de uitslag met de maatlat onder aan de checklist

I

WETEN 

JA

+/-

NEE

1.

het bedrijf weet met welke gevaarlijke stoffen werknemers te maken krijgen, waar dat gebeurt en wat de gevaren ervan zijn

     

2.

het bedrijf meet regelmatig de hoeveelheid van de stof in de lucht en de mogelijke blootstelling van werknemers daaraan

     

3.

het bedrijf heeft een overzicht van de reeds getroffen maatregelen om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen, en weet of die maatregelen ook echt effect hebben

     

4.

de gegevens uit vraag 1 t/m 3 worden ten minste eenmaal per vijf jaar vastgelegd in een Risico Inventarisatie en Evaluatie

     

5.

werknemers ontvangen voorlichting over de gevaren van de stoffen waarmee zij werken

     

6

werknemers ontvangen instructie hoe zij met gevaarlijke stoffen moeten werken en welke beschermende maatregelen zij moeten treffen

     

7.

op het bedrijf zijn Nederlandstalige veiligheids informatiebladen van de gebruikte stoffen aanwezig en voor iedereen ter inzage

     
 

TOTAAL RUBRIEK ‘WETEN’ (vraag 1 t/m 7)

     

II

WEGEN en WERKEN

JA

+/-

NEE

8.

Worden op basis van wat men weet prioriteiten gesteld en te nemen maatregelen vastgelegd in een plan van aanpak? In zo’n plan hoort minimaal  te staan: wat gaat er gebeuren, wanneer, wie is verantwoordelijk dat het ook gebeurt

     

9.

Wordt bij de afweging ‘wat te doen’ gebruik gemaakt van het zogenaamde ‘arbeidshygiënisch regime’.

 (zie voetnoot)

     

10

Worden de gemaakte afspraken ook binnen de afgesproken termijnen uitgevoerd?

     
 

TOTAAL RUBRIEK ‘WEGEN EN WERKEN’
(vraag 8 t/m 10)

     
         

III

WAKEN

JA

+/-

NEE

11

Of de genomen maatregelen het gewenste effect hebben wordt regelmatig, o.a. door metingen, onderzocht

     

12

Medewerkers die bloot (kunnen) staan aan gevaarlijke stoffen, worden daarop periodiek onderzocht (Periodiek Arbeidsgezondheidskundig Onderzoek, ofwel: PAGO)

     

13

Of geplande maatregelen ook worden uitgevoerd wordt structureel door het management en/of de arbocoördinator bewaakt en minstens eenmaal per jaar besproken met werknemers en/of hun vertegenwoordigers

     

14

Installaties en voorzieningen die bedoeld zijn om blootstelling aan gevaarlijke stoffen te voorkomen worden goed onderhouden en zonodig tijdig vervangen

     

15

De activiteiten die onder ‘weten’ genoemd zijn, worden jaarlijks geëvalueerd, en zonodig aangepast of herhaald

     
 

TOTAAL RUBRIEK WAKEN (vraag 11 t/m 15)

     
         
 

TOTAAL VAN ALLE VRAGEN (1 t/m 15)

     

Voetnoot: Arbeidshygiënisch regime

Arbobesluit artikel 4.9 schrijft het volgen van een arbeidshygiënisch regime voor bij het voeren van een gevaarlijke stoffenbeleid. Dit houdt in:

1                      eerst proberen de blootstelling aan de bron aan te pakken(b.v. door minder schadelijke stoffen te gebruiken

2                      als dat niet kan: zorgen voor goede afzuiging en ventilatie

3                      als dat niet kan: beperken van de tijd dat mensen kunnen worden blootgesteld aan de gevaarlijke stof, zo min mogelijk mensen laten werken in de ruimte waar  de gevaarlijke stof gebruikt wordt, zo min mogelijk van de gevaarlijke stof gebruiken en in voorraad hebben

4                      als dat allemaal onvoldoende resultaat heeft worden Persoonlijke Beschermingsmiddelen verstrekt

5                      De duur van het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen moet zoveel mogelijk beperkt worden, en men moet blijven zoeken naar betere oplossingen: persoonlijke beschermingsmiddelen horen in principe een tijdelijke oplossing te zijn.

4. Maatlat voor het beoordelen van de uitslag van de checklist

100 % JA

minder dan 7 maal
‘+/-‘
en geen enkele maal ‘nee’

7 maal of meer
‘+/-
en geen enkele maal
‘nee’

1 OF MEER MAAL ‘NEE’

goed

voor verbetering vatbaar

kijk uit!

onvoldoende

alle schakels van de keten zijn in orde.

Daardoor is de kans dat werknemers gezondheidsschade oplopen door gevaarlijke stoffen laag. Let wel op dat deze situatie voldoende  ‘geborgd’ is.

vragen die met +/- worden beantwoord wijzen op aspecten die verbetering behoeven. Mínder dan 7 vragen met +/- beantwoord, in combinatie met een aantal keer ‘ja’ geeft aan dat men op de goede weg is, maar dat er nog wel wat verbeterpunten over zijn

vragen die met +/- worden beantwoord wijzen op aspecten die verbetering behoeven. Zeven of meer vragen met +/- beantwoord betekent dat de ketting als geheel zwak is. Oppassen dus, en hard aan de slag.

elke vraag die met ‘NEE’ wordt beantwoord, betekent dat hier een schakel in de ketting ontbreekt, waardoor de effectiviteit van het hele beleid twijfelachtig wordt. Dus één keer ‘nee’ is al een keer teveel, en betekent in principe een onvoldoende!