Checklist 'gezond werken in koel- en vrieshuizen'

0
knop1_vgwm-2723285

Laatste update: 1 oktober 2001

Deze checklist geeft een overzicht van noodzakelijke en mogelijke maatregelen bij het werken in extreem koude omstandigheden. Met behulp van de checklist kun je bovendien snel beoordelen of de situatie in jouw bedrijf wel of niet in orde is. Een nuttig hulpmiddel, bijvoorbeeld voor de ondernemingsraad (OR, PersoneelsVertegenwoordiging (PVT), of commissie Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu (VGWM-commissie), om in een gesprek met de bedrijfsleiding over gewenste verbeteringen goed beslagen ten ijs te komen.

Kommentaar op de checklist, of ervaringen met het gebruik van de lijst zijn meer dan welkom. Stuur in dat geval een mailtje naar de webmaster van deze site.

Note: deze checklist is helaas alleen met Internet Explorer goed te bekijken. Sorry voor de Netscape-gebruikers… Alternatief: download of open de checklijst als RTF-bestand (leesbaar m.b.v. Word)

GEBRUIKSAANWIJZING

De tabel bestaat uit een aantal vragen. Zowel over het gevoerde beleid, als over de toegepaste oplossingen.

Daarover worden steeds 3 vragen gesteld (kolom 2,3 en 4):

  • N? is het uitvoeren van deze aktie nuttig? (kolom 2)
  • H? is het uitvoeren van deze aktie haalbaar? (kolom 3)
  • T? heeft men in het bedrijf deze aktie al daadwerkelijk uitgevoerd? (kolom 4)

Zet als het antwoord ‘ja’ is een kruisje. Ook een toelichting in de kolom ‘commentaar’ kan erg belangrijk zijn!

Als je per hoofdstuk de kruisjes optelt en met elkaar vergelijkt, krijg je een beeld over de mate waarin zaken goed zijn geregeld: als het aantal kruisjes in de vierde kolom (uitgevoerd?) namelijk erg veel lager is dan het aantal kruisjes in de kolom twee en drie (nuttig? en haalbaar?), dan is er nog veel werk aan de winkel!

Checklist

VRAAG/ OPLOSSING

N?

H?

T?

Commentaar

Arbobeleid

     

RIE: Wordt het koudeprobleem in de Risico Inventarisatie (RIE) vermeld ?

   

RIE: Geeft de arbodienst adviezen om het probleem op te lossen of te verminderen?

       

RIE: Zijn de bevindingen uit de RIE en de adviezen verwerkt in een ‘plan van aanpak’? (=Wat gaan we Wanneer doen)

       

Zijn bovenstaande RIE-zaken doorgesproken met de OR/ PVT en/of VGWM-commissie?

       

Zijn bovenstaande RIE-zaken ter instemming voorgelegd aan de medezeggenschap?

       

Zijn bovenstaande RIE-zaken doorgesproken met de werknemers?

       

Worden de risico’s van het werken in de vrieskou door de arbodienst op één of andere wijze bekeken in het kader van de periodieke medische keuring (PAGO)

       

Wordt door de arbodienst in het kader van verzuimbegeleiding gekeken naar het verband tussen ziekte en werken in de kou?

       

Wordt door de arbodienst tijdens keuringen of verzuimgesprekken gekeken naar de mate van getraindheid (conditie) i.v.m. het werken in de koude (b.v. gevraagd naar klachten)

       

Heeft de arbodienst een regelmatig arbeidsomstandighedenspreekuur waar je terecht kunt met klachten over werken in de kou?

       

Wordt door arbodienst, OR  of werkgever – al dan niet in het werkoverleg – bij de werknemers geïnformeerd naar eventuele problemen met het werken in de kou? Geef ook aan door wie wel en door wie niet!

       

Krijgen werknemers regelmatig – maar in elk geval bij indiensttreding – voorlichting over de risico’s van werken in de kou?

       

Krijgen uitzendkrachten e.d. deze voorlichting ook?

       

Subotaal arbobeleid

       

Getroffen maatregelen – organisatie van het werk

N? H? T? Commentaar

Werkzaamheden die ook buiten het vrieshuis kunnen worden uitgevoerd, vinden waar mogelijk elders plaats

       

Er is een werktijden/ pauzeregeling gelijk aan of beter dan de ‘aanbevolen norm ‘ (zie hieronder)

       

Er wordt regelmatig met taken  gerouleerd: de ene dag werk je in het vrieshuis, de andere dag niet

       

Oudere werknemers worden minder vaak en intensief de koude ingestuurd dan jongere

       

Subtotaal organisatorische maatregelen

       

Getroffen maatregelen – gebouw en installaties

N? H? T? Commentaar

Zijn waar mogelijk de vloeren van niet-koudegeleidend materiaal? (dus geen beton)

       

Zijn waar mogelijk afgeschutte ruimtes of schotten aangebracht die beschermen tegen b.v. luchtstsroom

       

Is er een goede pauzeruimte aanwezig?

       

Is de temperatuur in de pauzeruimte net boven kamertemperatuur (iets boven 21 graden)

       

Is er in de pauzeruimte gelegenheid tot het laten drogen of opwarmen van kleding

       

Zijn ventilatoren waar mogelijk zo opgesteld dat ze een minimum aan overlast voor de werkende mensen bezorgen

       

Zijn de installaties en gereedschappen (incl. rolcontainers) voorzien van niet-geleidende ‘handgrepen’

       

Wordt waar mogelijk gereedschap (en hulpmiddelen) gebruikt met niet-geleidende handgrepen (dus geen metaal!)

       

Subtotaal maatregelen – gebouw

       

Getroffen maatregelen – hulpmiddelen

N? H? T? Commentaar

Wordt speciale (goed ventilerende) warme bovenkleding verstrekt

       

Worden goed te hanteren handschoenen verstrekt?

       

Wordt koude-isolerend schoeisel verstrekt?

       

Worden hulpmiddelen (capuchons o.i.d.) om het hoofd te beschermen verstrekt

       

Worden zogenaamde ‘heatpacks’ verstrekt waarmee tussentijds de handen gewarmd kunnen worden

       

Worden in de kantine gratis warme dranken verstrekt?

       

Worden de genoemde hulpmiddelen ook verstrekt aan uitzend- of andere inlneekrachten

       

Worden de genoemde hulpmiddelen ook verstrekt aan mensen die incidenteel in de vriesruimte werken (chauffeurs b.v.)

       

Subtotaal maatregelen – hulpmiddelen

       
         

Eindtotaal alle vragen

       

Balans van de checklist:

Kijk voor elke rubriek naar het verschil tussen het aantal kruisjes in kolom 4 (uitgevoerd) en in kolom 2 (nuttig)(dus: aantal kruisjes in kolom 2 min dat in kolom 4).

Het verschil tussen die twee geeft aan welke maatregelen eigenlijk nuttig en nodig zijn, maar in de praktijk nog niet (of onvoldoende) zijn gerealiseerd.

Is het puntentotaal 0 (nul), dan is het ideaal nagenoeg bereikt. Maar hoe hoger het aantal verschilpunten, hoe slechter de situatie. ..

Balans van de checklist

Aantal punten dat resteert als je kolom 4 van kolom 2 aftrekt

Beoordeling

Arbobeleid

 

meer dan 6: er is nog erg veel te doen

minder dan 2:ziet er goed uit

Subotaal maatregelen: organisatie

 

meer dan 2: er is nog erg veel te doen

minder dan 1: ziet er goed uit

Subotaal maatregelen: gebouw

 

meer dan 4: er is nog erg veel te doen

minder dan 2: ziet er goed uit

Subotaal maatregelen: hulpmiddelen

 

meer dan 4: er is nog erg veel te doen

minder dan 2: ziet er goed uit

Totaal

 

meer dan 16: er is nog erg veel te doen

minder dan 7: ziet er goed uit

Aanbevolen norm voor werk- en rusttijd (bron: het voormalige Publikatieblad P142*)

1.       Temperatuur tussen -10 en -20: minimaal na 2 uur een half uur kamertemperatuur

2.       Temperatuur beneden -20: verblijftijd maximaal 45 minuten, daarna pauze van minimaal 10 minuten bij kamertemperatuur

3.       Aanbevolen wordt maximaal 4 uur per dag te werken in temperaturen van lager dan -10

4.       Overwerk dient te worden vermeden

* in de opvolger van dit P-blad, Arbo Informatieblad AI-20 staan helaas geen konkrete normen voor werk- en rusttijden meer vermeld