Dossier Biotechnologie

0
knop1_vgwm-2139676

Laatste update: 3 augustus 2002

Inleidend

Afgelopen jaar is onder leiding van de commissie Terlouw het maatschappelijk debat over biotechnologie en voedsel gevoerd.
Dit debat is erg gericht op de voedselveiligheid en laat daarmee een aantal belangrijke aspecten buiten beschouwing. De mogelijke economische gevolgen en aspecten van werkgelegenheid en eventuele effecten op de gezondheid van werknemers blijven in het debat geheel onbesproken (zie persbericht FNV Bondgenoten).

FNV Bondgenoten heeft daarom besloten zelf een discussie te voeren over biotechnologie en arbeid.
Ter voorbereiding van de discussie zijn drie werkgroepen in het leven geroepen die ieder vanuit een eigen invalshoek de problematiek bestudeerd hebben. De werkgroepen hadden de invalshoeken: techniek, economie en maatschappij. De werkgroep techniek heeft in kaart gebracht wat biotechnologie eigenlijk is; waar praten we nu eigenlijk over als we het over biotechnologie hebben. Ook de regelgeving en de risico’s komen hier aan bod. De werkgroep economie heeft de economische belangen en de machtsconcentratie die met biotechnologie gepaard gaan beschreven en de werkgroep maatschappij heeft zich bezig gehouden met de vraag of biotechnologie eigenlijk mag en wat de gevolgen voor werknemers (kunnen) zijn. Iedere werkgroep heeft een stuk geschreven dat verslag doet van de bevindingen en waarin een aantal stellingen die hieruit volgden zijn opgenomen.

De discussie wordt verder op 2 niveaus gevoerd. Op deze website kan gereageerd worden op stellingen die afgeleid zijn van de stellingen die de werkgroepen hebben geformuleerd. We zijn benieuwd naar uw mening en deze zal ook verder in het traject van meningvorming worden meegenomen.

Daarnaast werd op 4 maart 2002 in het vakbondsmuseum te Amsterdam een discussiemiddag over het onderwerp georganiseerd. De stukken die door de werkgroepen geproduceerd zijn, dienden hierbij als uitgangsmateriaal.

De reacties op de stellingen en de resultaten van de discussiemiddag zullen worden gebruikt om het standpunt van FNV Bondgenoten omtrent biotechnologie te formuleren.