Arbosite FNV Bondgenoten: Persbericht SZW

0
 

(persbericht SZW d.d. 9 juli 1998)
Nr. 98/118

Er komt een gedragsregel die de onafhankelijkheid van een arbodienst versterkt ten opzichte van het bedrijf dat de arbodienst inhuurt. Staatssecretaris De Grave van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt dat een arbodienst het evenwicht tussen werkgevers en werknemers moet bewaren. Een arbodienst moet in het vervolg eerst bij ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging na gaan of er bezwaren zijn tegen de uitvoering van het contract. Verder komt er een geschillencommissie waar klanten in beroep kunnen gaan tegen de uitkomst van klachtenbehandeling door arbodiensten.

Dit is het resultaat van het overleg tussen ministerie, FNV, VNO/NCW en de Branche Organisatie Arbodiensten (BOA), naar aanleiding van de tussenrapportage van de FNV over de bevindingen van een meldlijn voor klachten over arbodiensten. Staatssecretaris De Grave heeft de Tweede Kamer per brief hiervan op de hoogte gesteld.

De werkgever die een contract afsluit met een arbodienst heeft in de huidige situatie al de instemming van de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging nodig. De gedragsregel werkt als een extra waarborg.

De geschillencommissie waar men met klachten terecht kan bestaat uit leden die benoemd worden door de BOA. Een Raad van Toezicht, waarvan de leden worden benoemd door de sociale partners, ziet toe op het onafhankelijk functioneren van de geschillencommissie. Bij herhaalde grove nalatigheid of weigering van de arbodienst om de uitspraken van de commissie op te volgen zal het BOA-bestuur hiervan in kennis worden gesteld. Staatssecretaris De Grave verwacht dat van deze regeling een krachtige impuls uitgaat naar de arbodiensten om te komen tot zorgvuldige inrichting van de eigen klachtenprocedure en behandeling van klachten.

In het overleg is verder afgesproken dat arbodiensten hun cliënten beter gaan voorlichten over rechten, plichten en procedures, onder meer over de klachtenregelingen.

De bestaande helpdesk van de Nationale Commissie Chronisch Zieken, die gefinancierd wordt door de ministeries van VWS en SZW is per 1 juli uitgebreid. Daar heeft een eerste opvang van ingewikkelde klachten plaats, wordt het probleem in kaart gebracht en hulp geboden om de juiste weg naar een oplossing te vinden. Via voorlichting zal een ruimere bekendheid aan de helpdesk worden gegeven.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid